Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

Aan afle kanten wordt getracht op grond van de uitdrukking zelve die onontneembaarheid te rechtvaardigen. Het bewijs wordt echter niet geleverd. Kan nu misschien zonder meer met een beroep op de afleiding uit de Duitsche P. V. de draagwijdte der P. C. wonden aangetoond? Allereerst h*Bhalen wij dat die P. V. tot heel iets anders dient. Kan echter in het geheel van die theorie een rechtwaardiging liggen? Is de ondeugdelijke levering bij Staub een zoodanig ernstig feit dat hij de ontbindingseisch steeds gerechtvaardigd acht?

Neen. Staub noemt de ondeugdelijke levering in het enkelvoudige «oatrect een fdidvtveeïalBftg, en acht daaraan een schadevergoedmgsplfckt verbonden; de onontneembaa*beid van het «echt op ontbinding moet op heel andere wijze gerechtvaardigd worden; door aan te toonen. dat die enkele plichtverzaking door de omstandigheden een ernstige bedreiging van het beoogde doel is, dus door overbrenging in de 2e groep, zou dat kunnen gelukken.

Men kan, meenen wij, de zaak aldus stellen. Staub heeft in de eerste greep gezien een toebrengen van schade, en dus een ontstaan van een schadevergoedingseisch, maar niet op denzelfden grond een onontneembaar ontbindingssecht voor het geheel Voor de tweede groep zag hij ook wel schade, maar meer nog; een ernstige inbreuk op het geheele contrast of een ernstige bedreiging van het beoogde doel. Eenerzijds een sohadecriterium, door vergoeding waarvan kooper voldoende geddht is — anderzijds een bestempelen van de daad, de motieven en de gevolgen tot een onaannemelijke gebeurtenis en wel ten aanzien van het geheele contract.

„Es handelt sic* hier überall nicht urn ein Verschelden bei

Vertragsschluss Es handelt sich hier übettoü nur urn

den Schaden der durch ein Versclimlden bei der ErfüUtuiff terursacht worden ist" '). Wat het tweede aangaat, jwst door de herhaling van het feit is men geneigd meer den nadruk te leggen op de schuld dan op de schade. Slechts in zeer ernstige gevallen zal een éénmaal gebeurde Ver') S. K. 377—100.

Sluiten