Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

letzung kunnen leiden tot toepassing van den tweeden regel. Zij is immers voortgesproten uit de behoefte om bij contracten met successieve prestatie een uitweg te weten, een uitweg die in hoofdzaak zou zijn het recht op Rücktritt. Uit het feit van de herhaling zelve mag bekendheid met de daden goeddeels worden aangenomen. — Enkel het tweede omvat de ernstige feiten.

Rechtvaardigt dus een beroep op Staubs theorie het noemen van de ondeugdelijke levering een ernstig feit, dat een onontneembaar recht geeft op ontbinding? Voor het normale enkelvoudige geval zeker niet. Voor de naar omstandigheden ernstige gevallen en de meervoudige misschien wel.

Zoo komen dus de schuldhafte PfUchtsverletzung en de positive Vertragsverletzung in verschillend licht te staan.

Wie denkt met de kwalificatie „positieve contractbreuk" de onontneembaarheid van het recht op ontbinding in geval van ondeugdelijke levering bij genuskoop te bewijzen, neemt daarbij als gegeven aan datgene wat bewezen moet worden, n.1. de belangrijkheid van de daad en de gevolgen. Zooiets is ontoelaatbaar.

Er zij toepassing van artt. 1302 en 1303 B. W. Maar naar de omstandigheden van het geval en in verband met art. 13743.

Sluiten