Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5\

waarmede een verschil in behandeling van wanprestatie naar den tijd en die naar den inhoud gerechtvaardigd werd, het beroep op positieve contractbreuk, hebben wij gemeend te moeten afwijzen. Dus is nu na te gaan welke behandeling beide gevallen o.i. verdienen.

De zuivering van het verzuim verdedigt Drucker door te bewijzen dat van een „verkregen recht" geen sprake is: Gesteld eens dat het vonnis de ontbinding niet zou scheppen, doch constateeren, gelijk de H. R. doet, dan is het nog absoluut geen vanzelfsprekendheid, dat in elk geval van de vervulling eener ontbindende voorwaarde de ontbinding werkelijk uitgesproken wordt. De rechter kan immers beslissen, dat de tekortkoming niet ernstig genoeg is om de ontbinding te rechtvaardigen. En ook kan volgens art. 1302 B. W. de rechter den verweerder, indien de ontbindende voorwaarde niet in de overeenkomst is uitgedrukt, naar gelang der omstandigheden op zijn verzoek een termijn geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen (art. 1302 4 B. W.). Gezien een dergelijke onzekerheid, waardoor het altijd twijfelachtig is of het veronderstelde recht op ontbinding zal worden uitgesproken, is het naar Druckers meening onjuist van een verkregen recht te spreken. Hierdoor ontzinkt z.i. aan de heerschende leer haar voornaamste steun, en dus tevens aan de opvatting dat de zuivering onmogelijk moet worden geacht.

Scherp wordt hier gesteld: Er is geen verkregen recht op ontbinding, dus is er recht op zuivering.

Zijn de beide argumenten voldoende om het verkregen recht te ontkennen?

Indien het aan den rechter ter beoordeeling is gegeven of inderdaad de tekortkoming ernstig genoeg is, dan wel of verkooper nog een termijn gegeven moet worden, lijkt het dan niet veel juister te besluiten, dat de verkooper het recht van zuivering niet heeft, aangezien niet hij doch de wettelijke rechter daarover heeft te beslissen? Druckers conclusie lijkt ons geboden noch gerechtvaardigd.

En voorts: is de verdere behandeling juist? Zien wij hoe

Sluiten