Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

gebruik te maken, doch het zwaartepunt elders te zoeken.

In een stelsel, waar de termijnen heel streng toegepast worden, zooals door Drucker wordt aanbevolen '), en de I. een snel werkend hulpmiddel is om een tekort der overeenkomst aan te vullen, is de zuivering niet onbegrijpelijk. Het verzuim kan den schuldenaar daar overvallen. Vooral bij betalingen, dus bij de huurovereenkomst. Maar ook in belangrijke mate bij den koop.

In een stelsel echter als het in ons land sedert lang geldende, waar de termijnen niet als fatale worden beschouwd dan wanneer het precies aangegeven kalenderdagen zijn en de rechter bovendien nog mag aannemen, dat de schuldeischer bij latere voldoening geen belang meer heeft; waar dus schuldenaren kunnen traineeren en chicaneeren; waar een I. een gewoon, noodzakelijk verschijnsel wordt; waar de kooper groote onzekerheid te zijnen laste kan hebben; — daar is een toepassing der zuivering uit billijkheid niet wel te verdedigen. Daar ligt in het heele stelsel der vervulling al mogelijkheid van zuivering genoeg.

Voor de huurovereenkomst moge men de zuivering aanvaarden — wij herinneren eraan dat o.i. hier het zwaartepunt ligt in Druckers betoog — voor de koopovereenkomsten zouden wij dat, gezien den huidigen toestand, niet wenschelijk achten. Drucker, die ook voor deze een strengere handhaving der termijnen wilde, verlangde eveneens — en terecht! — mogelijkheid van zuivering. Maar de bij Hamaker en Van Goudoever ongesplitste behandeling zegt ons niet voldoende.

Drucker2) gaat overigens met den tijdsduur der zuivering verder dan Hamaker en Van Goudoever. Hij wil ze ook na de dagvaarding toelaten, mits de schuldenaar ook stort de kosten van de dagvaarding en de verdere proceskosten tot het oogenblik van zijn aanbod. Z. i. is het meermalen voorgekomen, dat het geding noodeloos bleek te zijn op touw gezet, en dus de dagvaarding noodeloos geschied,

') Zie enkele regels verder. *) R. M. 1915. blz. 555-557.

Sluiten