Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

af het moment van ontdekking der ondeugdelijkheid tot aan het uitspreken van het vonnis), dan zou de volgende eigenaardige toestand kunnen ontstaan: kooper deelt verkooper de ondeugdeÜjkheid mede; deze laat niets van zich hooren; kort daarop dient kooper een éisch in tot ontbinding en schadevergoeding; vlak vóór het vonnis biedt verkooper ineens zuivering aan, nadat hij de vlotte behandeling van het proces telkens tegengewerkt heeft Kooper krijgt nu (gesteld dat èn voldoende schadevergoeding èn de proceskosten aangeboden werden) waarde genoeg, maar het kan zijn dat hem de levering niet meer gelegen komt Logisch is immers dat de kooper, om den langen duur van het proces, zich reeds elders goederen heeft verschaft *), en deze voor het gewenschte doel gebruikt, of dat hij wegens beëindiging van zijn zaken aan de goederen niets meer heeft of welke oorzaak overigens. Het is niet noodig hierover lang uit te wijden. Er geldt hetzelfde als voor de zuivering van het verzuim na de dagvaarding. De schuldeischer heeft bij het sluiten der overeenkomst toch steeds min of meer een tijd van (behoorlijke) prestatie voor oogen gehad. Mogelijk is dan dat een veel latere (behoorlijke) prestatie hem in geenen deele gelegen komt. De lange duur van de processen maakt dit aannemelijk. In dit opzicht worden dus de billijkheidsoverwegingen van Van Goudoever geaccepteerd.

Resteert de zuivering tusschen de ontdekking der ondeugdelijkheid en de dagvaarding. Allereerst de vraag: hoe komt de verkooper aan de wetenschap van de ontdekking der ondeugdelijkheid? Een klacht, een reclame is gewoonte, maar is zij wettelijk verplicht? Langen tijd is de ondeugdelijke levering beschouwd als niet-nakoming; een I. was dan verplicht, en pas bij hernieuwde wanprestatie (niet-levering, of onbehoorlijke levering binnen dien gestelden termijn) kon de kooper zijn rechten gaan „eischen". Volgens onze meening was dit echter als niet-behoorlijke levering te beschouwen; de nood-

i) Onze rechtspraak is ook geheel hierop ingesteld. Immers schade is in de eerste plaats: kosten van het goed op den dag waarop geleverd moest worden verminderd met den prijs, dien kooper zich verbonden had te betalen.

Sluiten