Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

de I. toepasselijk is ook bij de ondeugdelijke levering óf dat de ondeugdelijke levering als niet-levering is te beschouwen — en daarmee wordt eigenlijk voorondersteld wat nog bewezen moet worden. Neemt men het eenvoudig aan, dan krijgt men den vicieusen cirkel dat met de L de zuivering, en met de zuivering de I. wordt aangetoond.

Men kan niet bij de wet te rade gaan of de zuivering toelaatbaar is, maar moet uitsluitend op practische gronden, op het karakter der rechtsverhouding zelf, overwegen. Welnu, verworpen hebben wij de zuivering tijdens het proces, zoeken wij nu nog naar een oordeel over de zuivering na de ontdekking der ondeugdelijkheid tot aan de dagvaarding (of gedurende een termijn), en in dat geval aannemende dat de mededeeling der ontdekking is geschied, onverschillig bij eenvoudige klacht dan wel bij een geconstrueerde A. (I.)

Herinneren wij ons de belangrijke toepassing van Staubs eersten regel op de enkelvoudige koopcontracten. Onze conclusie was dat het hier niet zoozeer een welbewuste overtreding betrof dan wel een aangebrachte schade. Dit brengt ons tot het volgende.

Ook de verkoopers zijn te onderscheiden in die te goeder en die te kwader trouw. Geen weldenkend mensen zal aan verkoopers, die te kwader trouw ondeugdelijk leverden, het zuiveringsrecht willen geven. Op deze soort verkoopers is de uitdrukking „breuk van het contract" zeker van toepassing; hun houding is verwerpelijk op grond van art. 1374 B.W. Practisch hebben we aan de onderscheiding weinig, daar de kooper niet geregeld met zekerheid uit de geleverde waar kan opmaken, of verkooper al dan niet te kwader trouw was. Theoretisch interesseeren ons alleen de te goeder trouw ondeugdelijk leverende verkoopers.

Op welke wijzen kunnen deze te goeder trouw zijn? Door schuld van ondergeschikten bij de uitvoering der prestatie; door eigen verzuim; door verzuim van derden als leveranciers, vervoerders, enz. (voor zoover dit hun niet weer ten laste te leggen is); door oorzaken buiten hun schuld, of zelfs door

Sluiten