Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

risico-overgang e.d. werd toegekend; soms met andere opvattingen, althans met nauwkeuriger vaststelling dan tot dien tijd golden. Voor den handel kregen die karakteristieken, — wil men: clausules — een vrijwel vaste beteekenis. Maar in een proces werd dikwijls van die opvattingen afgeweken, zelfs nog in de laatste jaren voor den oorlog van 1914; daarna hebben de velerlei moeilijkheden de noodzakelijkheid meegebracht van overeenstemming.

In dit geschrift hoort een bespreking dier clausules niet thuis. Wij moeten volstaan met een verwijzing naar de omvangrijke studies van Craandijk, Van Houten, Verstegen, waar men over den strijd om de draagwijdte dezer begrippen voldoende wordt ingelicht. Terwijl de rechtspraak langen tijd staan gebleven is bij de opvatting der clausules als zuiver kostenbeding, zijnde dus enkel een afspraak over de bezorging van vracht en assurantie, heeft zij later de in handelskringen geldende opvatting aanvaard, dat het hier betrof leveringsbedingen, clausules die óók wijziging brachten in de wettelijke leveringsplaats. Sedert rekent men dat de gebruikmaking van cif- en fob-contracten medebrengt dat de levering geschiedt vóór, en niet na afloop der zeereis; de levering en de eigendomsovergang geschieden ter plaatse der verscheping; de risico is vanaf het in boord brengen voor koopers rekening; controle en reclame geschieden bij aankomst, gebaseerd op den toestand bij vertrek').

') Uit een o.i. zeer belangrijke Arbitrale Beslissing van 23 Febr. 1919 (A. R. no, 6) moge het onderstaande worden aangehaald:

„Bij verkoop van slechts naar de soort bepaalde goederen moet de levering geschieden ten woonplaats van den kooper en gaat de risico eerst op den kooper over nadat door de individualisatie van het verkochte een bepaalde hoeveelheid goederen als object der levering is aangewezen. Of partijen intusschen een andere regeling hebben getroffen, hangt i c. in hoofdzaak af van de uitlegging, die aan de cif-clausale gegeven wordt."

Ten aanzien van de cif-clausule wordt dan geconcludeerd: „Tenzij door bijzondere bedingen of op andere wijze van een afwijkende bedoeling blijkt, heeft de verkooper aan zijn verplichtingen voldaan, indien hij goederen van hoedanigheid en hoeveelheid als bepaald heeft ingeladen, indien hij tevens voor behoorlijke documenten zorg draagt en deze met

Sluiten