Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

waar kooper min of meer zelf van de deugdelijkheid der geleverde waar op de hoogte kan komen, lijkt ons een in vele opzichten juiste regeling. Te verdedigen van economisch standpunt. En juridisch. Ook bij de theoretische behandeling van den koop in het algemeen, hebben wij geen bezwaar gemaakt tegen een onderzoek, misschien zelfs vele dagen of weken na de levering. „Kan het geheele onmiddellijke onderzoek niet verlangd worden, dan moet dit geschieden zoo gauw daartoe de gelegenheid is, alle omstandigheden in aanmerking genomen". Welnu, zoo een onderzoek slechts gebaseerd is op den toestand bij levering, en de kooper zoo veel mogelijk rekening houdt met de omstandigheid, dat het ook voor verkooper van het allerhoogste belang is, dat hij omtrent den uitslag zijner prestaties zoo kort mogelijk in de onzekerheid verkeere, zijn partijen voldoende gewaarborgd. De rechtszekerheid blijft, als de rechtspraak de feiten boven vorm en ficties stelt, en kooper kan omstandigheden laten gelden, die hem terecht tot een uitstel van het onderzoek aanleiding gaven.

De beide clausules zijn dus van groote beteekenis voor de bepaling van de leveringsplaats. Maar in voor beide gelijken zin. Onderling verschillen zij enkel ter zake van bezorgen en betalen van vracht en assurantie. Deze opvatting wordt ook gehuldigd door Craandijk, zonder dat hij ze nochtans precies uitspreekt.

Deze beteekenis der cif- en fob-clausules zullen wij bij de verdere behandeling als juist aannemen. Er moet echter rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat in eenzelfde contract andere bepalingen de theoretische opvatting dier clausules kunnen kruisen en aldus wijzigen.

Van de belangrijkste organisaties, die standaardcontracten hebben vastgesteld, c.q. verkoopvoorwaarden, zijn bekend de volgende gegevens:

Contracten der London Corn Trade Association. „ „ Incorporated Oil Seed Association.

Sluiten