Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

Egypte o.a. vinden we niets vermeld. Veel waarde is daaraan niet te hechten.

De contracten van Ver. Staten, Canada en Oostzee dragen tot opschrift: „C. i. f.'terms" of .,C. h f.-basis". Wat de eerste twee aangaat, is na de inlading alle risico (alle wijziging in de gesteldheid door natuurlijke oorzaken vermoedelijk niet inbegrepen) voor kooper. Door certificaat kan hier kwaliteit en bijmenging gegarandeerd worden.

Wat Oostzee en Witte Zee aangaat, het volgende. Enkel hier ontmoeten we den koop op monster, in keuze met de faq-conditie. Speciale Admixture-bepalingen. De Q.~ en C.« regel luidt: „Should the seed prove not to be equal to above warranties, this contract is not to be void, but the seed is to be taken with an allowance, to be fixed by ..." Hier wordt dus niet gesproken over sea-damage, over on arrival, ovetf out of condition. Alzoo een zuiver tale quale contract. Wel merkwaardig dat het ,,C.i.f-basis" tot opschrift heeft, als men let op de ook door ons verdedigde eigenlijke draagwijdte der cif-conditie '). De afwijkingen zijn dikwijls grooti

§ 4. Het verkoopcontract voor Nederl. -Indische maïs (van V.I.N.I.P., V.A.G. en Graanbond).

Van deze bepalingen kunnen wij volstaan met de volgende weergave:

1. Te leveren is goede doorsneekwaliteit van den oogst ten tijde van afscheep; bij afwijkende kwaliteit hebben koopers recht op vergoeding.

2. De aflevering moet geschieden op „basis gezond uitgeleverd". Eventueele schade (viae propre) «Li. verandering door natuurlijke oorzaken, moet door den kooper onder vergoeding ontvangen worden.

3. Er zijn enkele vaste mixed-condities, om aan te geven wat gele, witte of mixed maïs is. Voldoet de maïs niet aan de betreffende afspraak, dan moet zij toch ontvangen worden met een vergoeding voor de afwijkende balen.

*) Blz. 71 vlg.

Sluiten