Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

4. Alk schade, hoe ook genaamd, behalve «fee propte, ia door den kooper te ontvangen, voetstoots zonder eenige veer goeding van de zijde des verkoopers.

Behandelden wij in het voorgaande eenige groepen van Standaardcontracten, dienend voor den export van landbouwproducten uit verschillende landen en «treken naar havens van Engeland en West-Europa, in een aparte groep nemen wij de bepalingen voor koopcontracten in den binnenlandschen handel van Nederland, en die welke dienen voor den verkoop van binnenlandsche of geïmporteerde producten naar het buitenland. Deze onderscheiding is om meer dan één reden vereischt. De zgn. overzeesche standaardcontracten spelen een rol in den import en export van bijna alle landen en werelddeelen, en slechts bij een gering aantal gevallen is een Nederlandsch belang betrokken. Juist om het belang echter van die contracten voor het internationale verkeer en van het in ons land uitmondende gedeelte, waren wij verplicht die materie te behandelen; de rol dezer contracten in den totalen Nederiandschen handel is zoo groot, dat de daardoor resulteerende afwijking der eigen wettelijke bepalingen wel beschouwd moest worden.

De tweede groep is die, waarbij Nederlandsche partijen inzake de vaststelling óf geheel óf gedeekelijk domineeren. Daar geen der partijen aan vreemde wetten gebonden is, zooals bij het zuiver binnenlandsche verkeer, behoeft deze splitsing geen nadere motiveering. Ook echter in de gevallen, waarbij ons land slechts verkooper van binnenlandsche (of geïmporteerde) artikelen is, is het aandeel van ons land in die contracten van zoo groote beteekenis, dat zij tot de tweede groep gerekend mogen worden.

Wty zullen behandelen de binnenlandsche verkoopen van granen, graanproducten en aanverwante artikelen, katoen, leder, zuidvruchten, bloembollen, en den export van bloembollen. Gewoonlijk zijn geen speciale standaardcontracten ont-

Sluiten