Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

met recht op aanwijzing eener andere part ij, of vergoeding. Dit gekit in zijn geheel ook voor maïs, indien Art. 18 bij de desbetreffende koop uitgesloten verklaard is; is dat niet geschied, dan moet ongezonde maïs in ieder geval, zij het onder vergoeding, aangenomen worden.

Het behoeft geen verwondering te wekken dat wij hier bepalingen ontmoeten, die veel van het Rye Terms Contract bevatten. Het object is immers graan, aangekomen (en dan te verkoopen Van het zeeschip uit), maar gewoonlijk nog stoomende, in den toestand waarin het zich bij de aankomst bevinden zal. Geïmporteerd op L.C.T.A.- of D.N.-contract zal het consigne voor den importeur zijn: aannemen, eventueel tegen vergoeding voor afwijking in kwaliteit ra/of gesteldheid. Van den vreemden exporteur kan men kwalijk eischen, dat hij de partij terugneemt. Van den binnenlandschen importeur kan zeker verlangd worden een levering overeenkomstig de verwachting uit afspraak; kan hij daaraan niet voldoen, dan moet hij maar zien een andere kooper te vinden voor de geweigerde partij, Even logisch als de verplichte aanneming is bij overzeekoopen, even logisch ft het recht op weigering bij verkoopen in het binnenland.

Men moet niet vergeten, dat de importeur de goederen ontvangt als zuiver ,,object van handel", terwijl na hem komen de personen die het behoeven voOr den verkoop voor verbruik. Al gauw daagt op de bakker, die een bepaalde kwaliteit en gezondheid beslist noodig heeft voor een goede bediening Van zijn klanten.

Wat hier nieuw optreedt is de zuivering. In Art. 17 is vermeld, dat bij afwijking in kwaliteit of naturagewicht kooper gerechtigd ft andere levering te eischfatt, voordat hij over schadevergoeding mag denken. In Art. 41 staat echter dat verkooper een recht heeft andere levering aan te bieden; uit Art« 17 blijkt dit recht van verkooper niet. In totaal blijkt hier dus een algemeen gebruik van de zuivering; alleen als verbeterde levering o n m ogelij k is (of bij weigering) kan kooper vergoeding eischen.

Sluiten