Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

toevoegingen „bedoelen te omschrijven hoe, waar en wanneer de levering van het gekochte zou geschieden, afhankelijk gesteld van het lot van het schip, waarin zich het gekochte bevond" (temeer daar zich in dat schip bevonden 122 ton, en hiervan de 100 ton niet waren afgezonderd)').

Tot dusverre is in dit geschrift vrijwel uitsluitend rekening gehouden met die genuskoopcontracten, die een volledig onderzoek naar de deugdelijkheid op het leveringsmoment (juridisch of feitelijk, dat doet niet ter zake) mogelijk maken (of hiertoe althans verplichten binnen den op billijkheidsgronden gebaseerden onderzoektermijn).

Zoo gauw men echter nagaat welke voorwaarden en eigenschappen er kunnen worden overeengekomen — de afspraken dus die het genus, de soort, omlijnen — blijkt dit standpunt te primitief.

De „soort" wordt aangegeven door voorwaarden en eigenschappen. Onze wet zegt dat niet. Het Duitsche B. W. spreekt van Eigenschaften. In § 459 B. G. B. lezen wij dat gebreken .die den Wert oder die Taugtichkeit zu dem gewöhnüchen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebtauch aufheben oder mindern" recht op ontbinding en prijsvermindering geven; het ontbreken van een „zugesicherte Eigenschaft" geeft dezelfde rechten plus dat op schadevergoeding. Tegenover de laatste noemt men de eerste gewoonlijk „Mangel der gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften". Er wordt dus onderscheid gemaakt tusschen toegezegde en stilzwijgend overeengekomen — echter alles eigenschappen.

Wij meenen ook voor onze wet gerechtigd te zijn alle bepalingen, die tusschen partijen zijn overeengekomen of voorondersteld, en die den aard van het genus medehelpen te bepalen, — hierop niet willende vooruitloopen spraken wij van voorwaarden en eigenschappen — eigenschappen te noemen. In het spraakgebruik worden onder eigenschappen dikwijls alleen verstaan kwalificaties van gebruiksmogelijkheden der betreffende artikelen. Deze werken ook mede tot

«) 20—4, vgl. 20—10. (Uitsprakenlijst op blz. 143).

Sluiten