Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

het omschrijven van de soort; er zijn echter goederen, waarvan de geheele ooit voortgebrachte of nog voort te brengen productie eenzelfde eigenschap vertoont Als dit laatste het geval is, vervalt evenwel tegelijk de mogelijkheid van wanlevering. Al zou men tegenover die zgn. „eigenschappen" nu „voorwaarden'' willen zetten, i.c. al die bepalingen, die de voor het onderhavige contract overeen te komen zelfstandigheid der goederen aangeven, — de noodzakelijkheid van die scheiding is ons niet gebleken. Het argument vóór die scheiding zou vermoedelijk zijn, dat de voorwaarden vlugger, gemakkelijker, eerder grijpbaar na te gaan zijn, de eigenschappen blijken moeten door het gebruik. Wij hopen duidelijk te maken, dat zulk een scherpe scheiding niet bestaat, en het voldoende is van eigenschappen te spreken.

Hieruit blijkt reeds, dat o.i. de deugdelijkheid van het genus wordt afgemeten naar de al of niet aanwezigheid van eigenschappen. Ondeugdelijkheid is wanprestatie, en wanprestatie brengt toepassing van art. 1303 B. W. mede. Hoe het met die toepassing is gesteld, hebben wij voor de theorie en de praktijk gedeeltelijk onderzocht. Er is echter nog een belangrijk gebied, waarop in de rechten en de toepassing der rechten verandering wordt gebracht, nl. de contracten waarbij een soort van garantieclausule optreedt, waarbij verkooper boven en behalve het normale „object" nog iets speciaals garandeert, hetzij een bijzondere leveringsmethode, of een bepaalde levensduur, een zekere chemische samenstelling, of wat ook. Dit hoofdstuk zal nu in vervolg op het vorige onderzoeken, of op dit gebied belangrijke afwijkingen van onze theoretische beschouwingen voorkomen. Willen wij daartoe komen, dan moeten de begrippen eigenschappen en garantie eerst worden verduidelijkt Daartoe zijn o.a. de volgende vragen te beantwoorden:

Welke eigenschappen zijn er? Wat beteekent') het wanneer er eigenschappen worden gegarandeerd? Zijn er aan het ontbreken van sommige eigenschappen bepaalde, andere of minder dan de wettelijke, gevolgen verbonden?

') Zie Kuijk, blz. 75 vlg.

Sluiten