Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

tijde van of op een bepaald moment na de levering te constateeren; echter altijd moet die aanwezigheid er op een zeker moment zijn, het is onverschillig of zij er eerder waren of er later niet meer zullen zijn. Onder „bepaald moment" is niet een datum te verstaan, of een vastgesteld aantal weken of maanden na de levering; het omvat ook het tijdstip waarop een onderzoek naar redelijkheid verwacht mag worden, een moment dus dat van omstandigheden afhangt, van den meest verschillenden aard. Maar als dat tijdstip aangekomen is of geacht mag worden, dan moet ook die eigenschap aanwezig zijn.

Er zijn ook gevallen, waarbij die meetbaarheid eerst op een bepaald tijdstip na de levering m o g e 1 ij k is, en niet eerder, o.a. 15—2 en 18—6; met eenig recht kunnen ook 16—3, 20—5 en 22—2, genoemd worden; weliswaar kan men dadelijk steekproeven nemen, maar de werkelijke hoedanigheid van de rest zal toch pas bij ingebruikneming kunnen blijken. Als voorbeelden van eigenschappen die op een datum na de levering aanwezig moeten zijn, waren te noemen: het zout mag in 2 mnd. slechts 10 % vocht aantrekken; de kaas mag in 6 mnd. slechts 25 % indrogen. Voor een specieskoop zou het volgende dienst kunnen doen: de verkochte handelszaak moet in de 14 dagen omstreeks St. Nicolaas een omzet hebben van 3000 gld. per week.

Het voorbeeld 17—5 moet verklaard worden. Er zijn eigenschappen die wel en die niet van het artikel-als-stoffelijkproduct gescheiden kunnen worden. Beide bepalen niettemin het genus. Men denke aan de voorwaarden monopolielevering '), uitvoerconsent, e.d. Zoo zegt Staub dat soms de Verladungszeit een eigenschap der waar kan zijn. Wij komen hierop nog terug.

In de tweede groep zijn ondergebracht de eigenschappen die „voorondersteld" zijn. Haar aanwezigheid — de verplichting daartoe althans — berust op het algemeen erkende gebruik, op de gewoonte tusschen partijen (een bestelling van

>) Zie ook 19-18.

Sluiten