Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

„vanzelfsprekend". Natuurlijk kan de goede kwaliteit der goederen dadelijk bij de levering geconstateerd worden. Dat heeft echter evenmin beteekenis als 2 of 8 maanden of 3 jaar later: zij moet er altijd zijn. Men onderzoekt dan niet de aanwezigheid van feiten, die de eigenschap bewijzen, maar van feiten die het tegendeel aantoonen.

Voor de tweede groep zijn uiteraard enkel toegezegde eigenschappen te vinden. Deze moeten er zijn bij de levering, zoowel als later, rekening houdende met de slijtage waaraan alles onderhevig is. In tegenstelling met de eerste groep kan hier aanvankelijk de deugdelijkheid der levering geconstateerd worden, zonder vooruit te loopen op een mogelijke verandering daarna. Dit moet zelfs geschieden, iets wat bij de eerste groep om verschillende redenen niet geëischt kan of mag worden; maar een voldoen beteekent ook hier nog niet deugdelijke levering, d.i. voldoen aan de toegezegde eigenschap; deugdelijkheid blijkt ook hier enkel door een blijvend goed voldoen. Het ligt niet op onzen weg na te gaan of en in hoeverre bij deze groep een „aanvaarding" kan worden geconstrueerd.

De derde groep lijkt een merkwaardig allegaartje. „Garantie één jaar". „Garantie voor goede constructie en functionneering". „Garantie voor goede constructie etc. één jaar". Klaarblijkelijk is dit het gebied van het bekende garantiebeding, dat ons o.a. een andere autoband waarborgt als de geleverde ontijdig gebarsten is, of nieuwe onderdeden aan een rijwiel of motor. Er wordt iets gegarandeerd (zonder een tijd te noemen); of er wordt gedurende e enigen tijd gegarandeerd (dus alleen een tijdstip genoemd zonder te zeggen wat of waarvoor gegarandeerd wordt); of er wordt iets gedurende eenigen tijd gegarandeerd (dus beide tegelijk). Wat wordt in deze gevallen bedoeld?

Partijen hebben het oog op eigenschappen, waarvan de aanwezigheid gedurende zekeren of onbepaalden tijd na de leviBring moet blijken niet door een onderzoek naar die eigenschappen, zooals b.v. in de le categorie en 2e categorie 2e groep geschiedt, (hetzij dat zulks niet kan of dat het geen zin

Sluiten