Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

met den aankoop had (de uitvoer!). Uitwendige eigenschappen waren in die gevallen zoodanig inhaerent aan de levering, dat splitsing ontoelaatbaar was. Tevens beteekende het op zich nemen van de verplichting consent te leveren zulk een besliste belofte, ondanks de bekende moeilijkheid die te verkrijgen, dat een beroep op overmacht niet toegelaten werd, indien die verkrijging later soms onmogelijk bleek.

Veranderingen der rechten in de gevallen der tweede categorie. Ingeval niet geleverd is de eigenschap, die onder de eerste groep valt, behoeft kooper geen andere rechten dan de wettelijke, plus eventueel prijsvermindering. Aan vele gevallen der groepen 2 en 3 is wel iets toe te voegen. Groep 2 omvat veelal fabrieksproducten, evenals groep 3, en wel voornamelijk machines; dat spreekt welhaast vanzelf. Al dergelijke goederen kunnen naast den verkoop voor een normaal, voorondersteld, gebruik, onderworpen zijn aan een toegezegde eigenschap '). Materiaal en constructie moeten op de levering van die eigenschap toegespitst worden. De garantieclausule heeft in zulke gevallen dus een op zichzelf staande beteekenis. voorzoover die eigenschap daarin aangeduid wordt, d.w.z. voorzoover een meer gepreciseerd gebruik wordt omschreven.

Op blz. 114 concludeerden wij, dat een voldoen aan het vooronderstelde gebruik klaarblijkelijk de vanzelfsprekende grondslag was van den koop. Wij kunnen nu verder gaan en zeggen, dat het kooper niet om het object te doen is, maar om de daarvan te verwachten prestaties. Wanneer nu verkooper den kooper in de gelegenheid stelt de prestaties te verkrijgen die hij verwachtte, is daarmede aan kooper alle recht wedervaren2). Aan nagenoeg alle verkoopen van machines en motoren is de afspraak verbonden, dat verkooper, ingeval aan de

) Zie de voorbeelden.

hrlh!^ r* ^ breke" Va° de machine b'v- schad« 'ombracht wordt, van welken aard ook, wordt later behandeld, zie b'z 122

vlg. Zulk een schade behoort gewoonlijk niet tot de prestaties die koooer

v^tte, Het spreekt welhaast vanzelf, dat zooietsTverkot^

Sluiten