Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

deze laatste er door de garantie uitgeschakeld worden. Het is zeker te betreuren. Vooral omdat wij vermoedelijk de eerst aangegeven richting zullen moeten volgen. Maar ook zou een meer principieele en uitgewerkte beslissing in deze enkele gevallen van belang geweest zijn. Op de meer of mindere juistheid komen wij nog terug ').

Dat die eerst aangegeven richting de juiste zal zijn, bleek bij het onderzoek buiten het terrein der rechterlijke beslissingen.

Zoekend naar garantiebedingen bij die goederen die gedurende langen termijn prestaties moeten opleveren, kwamen wij bij machines, motoren, automobielen, rijwielen en de onderdeden daarvan. In ons, op aanvrage met de grootste welwillendheid verstrekte, gegevens lezen wij o.a. het volgende. De rijwielfabriek 2) „... garandeert.... voor alle schade, welke binnen de grenzen der aan ommezijde afgedrukte garantiebepalingen van den A. N. W. B. binnen den tijd van twaalf maanden ... mocht overkomen aan het rijwiel... De medeondergeteekende neemt die garantie aan."

In die garantiebepalingen zegt art. I: „Onder de garantie... wordt verstaan de verplichting van den garant tegenover den

') Bi) de bespreking der wettelijke indeeling (B. G. B.) merkt StaudingerKober (459—IV) op, dat het Zusichern eener eigenschap beteekent, het beloven van de aanwezigheid daarvan (zij zon er anders niet zijn) of het voortduren van een eigenschap in de toekomst. Dit laatste is echter meestal voorwerp van een apart garantie-contract. Het Reichsgericht eischt steeds een op Garantie gericht nevencontract (wederkeerig). Oertmann (Grosser Kommentar zum B. G. B., 1910, II, 459—V) is het hiermede niet eens, al moge het Juist zijn b.v. daar waar een rentabiliteit wordt gegarandeerd. Hij karakteriseert het verschil tusschen vooronderstelde en toegezegde eigenschappen aldus: waar de grootere of geringere beteekenis van een gewone fout over het bestaan van de vrijwaringsplicht beslist, begrenst de grootere of geringere beteekenis van een font in een toegezegde eigenschap den omvang dier plicht.

*) Het Garantieformulier van den A.N. W.B., Toeristenbond voor Nederland (waaraan het volgende ontleend is), vastgesteld in overeenstemming met de Neder 1. Vereen. „De Rijwiel- en Automobiel-Industrie" (R.A.I.), geldt voor de meeste fabrieken.

Sluiten