Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128

als in het vorige hoofdstuk is geschied? Zeker kan hier niet zonder meer gezegd worden, dat het een koop en levering van eigenschappen is. Dat zou misschien niet onjuist, maar wel onvoldoende zijn. Het voorwerp wordt gekocht met de bedoeling daarvan op de een of andere wijze nut te hebben, en in zooverre zijn het zeker eigenschappen, die dat nut zullen doen bestaan. Maar in tegenstelling met wat bij den genuskoop geldt, kan men bij den specieskoop in den eenvoudigsten vorm (— het voorwerp zonder afspraken) niet zeggen, dat het de eigenschappen zijn die op het eerste plan staan, die tusschen partyen den rol van object spelen. Partijen kunnen immers over die eigenschappen in heel verschillende mate denken (niet alleen over het resultaat, dat men van elke eigenschap verwachten kan, maar ook over het aantal eigenschappen dat men aanwezig veronderstelt). Object is zoomede het voorwerp, dat in zijn bepaalde geïndividualiseerde aanwezigheid echter de gedachten van elk der partijen belichaamt.

Is er dan in deze gevallen van eigenschappen in het geheel geen sprake? Er kunnen bepaalde afspraken over de capaciteit van bet object gemaakt worden, maar dat behandelen wij straks. Wij willen nu eerst weten of er ook normale, vanzelfsprekende eigenschappen bij species kunnen bestaan, die dus met de vooronderstelde van de vorige paragraaf parallel loopen. Dit moet inderdaad bevestigend worden beantwoord. Ter motiveering moge worden aangevoerd, dat kooper toch ook het species koopt om daarvan eenig nut te hebben, en niet om het bloote feit (als pronkstuk b.v.), het moet dus als zoodanig een rol spelen. Elk species kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, in elk van die doeleinden meer of minder lang en met een niet vastgelegde prestatie — maar geheel onbepaald is, hetgeen van een species te verwachten is, ondanks afwezigheid eener omschrijving, toch niet altijd. Van een species zijn derhalve steeds tot op zekere hoogte de eigenschappen erkend. De afgesproken prijs kan tot die — stilzwijgende — erkenning in belangrijke mate medewerken.

Er is getwist over de vraag of de rechter zal hebben te

Sluiten