Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135

2e CATEGORIE.

Rb. Roermond. 31 Mei 1918. W.P.N.R. 2535. 18—3

Het door kooper en verkooper bij den koop bereden motorrijwiel blijkt daags daarna zelfs niet aan eerste eischen te voldoen. „De aanvaarding van voorwerpen als motorrijwielen, machines, e.d. wier deugdelijkheid niet door enkele bezichtiging of door oogenblikkelijke functionneering kan blijken, maar eerst door het gebruik van dengene, die ermee moet omgaan, behoeft niet voor goedkeuring te worden gehouden, dan wanneer zij voldoende zijn gebruikt of voldoende gelegenheid heeft bestaan ...; alsdan blijkende gebreken mogen ook niet worden aangemerkt als v.g. in den zin der wet, omdat verborgen alleen is, wat niet blijkt of moet blijken bij een onderzoek, ingesteld op bekwamen tijd door iemand die daaraan de gewone zorg besteedt."

Rb. Alkmaar. 29 Nov. 1923, N. J. 1924, blz. 343. 23—6

Huurkoop van een electrische piano. De pneumatiek is ondeugdelijk; het gevolg is dat de piano slecht functionneert en geen goede muziek voortbrengt. Dit kan een v.g. zijn, maar is het in dit geval niet, waar de plano vóór het sluiten van den koop door eischer is beproefd.

Scheidsg. Grafisch en Boekbedrijf, 31 Maart 1924. AJi. 69. 24—1

De bedoeling van een garantiebepaling is slechts deze, dat de verkooper bij de levering tegenover den kooper gedurende korteren of langeren tijd instaat voor gebreken, die opkomen na het oogenblik, waarop het verkochte behoorlijk functionneerend is afgeleverd, welke gebreken in den regel op het oogenblik van aflevering door partijen niet waren te voorzien. Al zouden partijen in hare overeenkomst het verleenen van garantie hebben uitgesloten, ontneemt dit kooper dus niet het recht te klagen, dat de machine niet behoorlijk functionneerend is afgeleverd.

Categorie 1 Groep 1 belicht wel eenigermate de vraag, of er inderdaad ook zonder nadere overeenkomst aan een object bepaalde vereischten mogen worden gesteld, hetzij in verband met de gedragingen van beide partijen, hetzij door het object zelve. Er moge overigens op worden gewezen, dat deze groep beter dan die der „aanwezige vooronderstelde eigenschappen" zou kunnen worden aangeduid met die der „vanzelfsprekend afwezig onderstelde gebreken."

In Categorie 1 Groep 2 zien wij duidelijk, dat ook bij species eigenschappen kunnen worden toegezegd (ook: negatieve eigenschappen geconstateerd; zie 15—1).

Wat is het geval bij ontbreken van eigenschappen? Groep 1 is het normale: er is eenvoudig een gebrek in den zm van art. 1540 B.W., tenzij art. 1541 van toepassing mocht zijn. In de praktijk is de behandeling natuurlijk niet steeds eenvoudig.

) Zie blz. 130.

Sluiten