Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

in verband met den prijs en de gedragingen. Maar van een voor alle specieskoopen normaal gebruik kan, zooals bij genuskoopen bedoeld is, geen sprake zijn, daar reeds gebruikte voorwerpen geen perfect prestatievermogen in zich hebben, zooals van het genus verwacht mag worden. Het genus heeft een prestatie zonder meer; dit wordt door de geheele soort gedefinieerd. Het species heeft een eigen prestatievermogen, dat niet vergelijkbaar is, en enkel door zichzelf wordt bepaald (prijs en gedragingen geven voor de mate ervan een aanwijzing). Dit wil niet zeggen, dat als geen afspraak gemaakt is, verkooper maar een auto mag verkoopen voor „bruikbaar" die reeds na zeer kort gebruik absoluut onvoldoende gaat functionneeren: een redelijk gebruik zit aan elk speciesobject vast, gezien den prijs etc, maar dit beteekent niet dat het een bepaald, voorondersteld prestatievermogen in zich heeft.

Op deze gronden vallen onder II enkel die gevallen, waarbij een behoorlijk functionneeren, een bepaalde snelheid, een bepaalde kracht blijvend gedurende bepaalden of onbepaalden tijd zijn toegezegd *).

Wanneer nu die toegezegde eigenschappen pas na verloop van tijd blijken te ontbreken'), kan verkooper niet tegenwerpen, dat dit geen gebrek is, dat kan gelden als v.g. ten tijde van den koop; door de toezegging heeft hij immers de aansprakelijkheid daarvoor op zich genomen. In dit verband accepteeren wij het tweede aangehaalde gedeelte van 18—3 niet.

Of men die gebreken verborgen wil noemen of niet, doet weinig ter zake. Zij moeten onder de werking van art. 1540 B.W. vallen. Iets anders is niet mogelijk. Ware het mogelijk, wij zouden een behandeling als in II genus prefereeren 3). De

*) Dat voorondersteld gebruik hieronder kwalijk zal vallen, blijkt wel uit 23—6.

*) Oertmann (Kommentar ü, 462-IV) wil de Nachbesserung zeer gauw verplicht achten, o.a. bi) kleine gebreken (zie noot 2 bij blz. 35), evenals Staudin^Kommentar II, 462-VI). Anders Staub (Kommentar II, 377-43).

Sluiten