Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

„Om alles in goede orde te houden/ sal men alle jare uyt de gene welcke 30 Jaren en daer boven out zijn/ een man tot Op-siender over de geheele Societeyt/ door de meeste stemmen verkiesen/ die man een Jaer geregeert hebbende/ sal van dat Officie af/ en weder tot den gemeenen arbeyt gaen/ sonder van yemand in de verkiesinge genomineert te worden."

„De Vrouwen/ zoo hare Mannen eerst komen te sterven/ zullen met hare Kinderen uyt het gemeen versorght worden."

„De Kinderen of te Onder-jarige Personen willen een halven-dagh werckende en een halven-dagh ter Schole gaande/ alle dage (uyt-genomen den Sabbath) beneffens een bequaem Hant-werck te leeren/ in Lesen/ Schrijven/ Cyfferen en andere wetenschappen (na haren ouderdom en vermogen) onderwesen worden: op datse van slavernye bevryd synde/ tot geen luyigheyd ofte on-achtsaemheyd mochten komen te vervallen."

„Den naem van Knecht of Dienst-maeght heeft onder ons (waer elck hooft voor hooft sijn gedeelte van 't profijt verwacht) geen plaetse.

„In saecken van Religie (om alles wel te ballanceren) sal elck vryheyd van Consciëntie behouden: tot welcken eynde (om niemand geen aanstoot door eenige wenschelycke formulieren te geven) in een algemyne vergader-pïaetse op eiken Sabbath-dagh/ of op Sontagen en Hoogh-tyden/ alleen de Heylige Schriftuere (die alle Christenen voor waerachtigh erkennen) sal gelesen en Psalmen en Lof-sangen etc. ge* songen werden/ het getal der menschen metter tijt aenwassende/ mach elcke soorte van Vólck (welcke van een gesintheyt syn) haer eygen particuliere vergader-plaetsen hebben/ en haer eygen Leeraars onderhouden. Ais sijnde een sake die de Societeyt in 't gemeen niet aen en gaet.

De Kinderen ofte Jongelingen sal men in onse gemeene Scholen (op dat aen alle sijden die gelijckheyd waer genomen worde) geen menschelycke Formulieren van Religie/ maer alleen beneffens de Heylige Schriftuere natuerlycke wetenschappen en talen leeren: op dat men haer verstant (door eenige particuliere opinien in te scherpen) eerse redens gebruyck hebben/ niet en bederve. Dit wel geobserveert sijnde/ sal der geen Fondament van secterije of partijschap in hare herten geleyt worden. Wat yemand sijn kinderen in eenige particuliere Scholen ofte van particuliere Personen op sijn eygen kosten wil laten leeren/ daerin is

Sluiten