Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

schaduwe van zien kan onder de Menschen, want ieder zoekt zijn zelve en niet hetgeen des anderen is en evenwel wil men voor goede Kristenen doorgaan (en hoe deugdelijk Gods Getuigenis ook in deze woorden van uwen Naasten zoo lief te hebben als uw zelven is, zoo wil men het zelve egter niet verstaan — iets wil ik daarvan zeggen, immers sluyt het van zelve in zich. Als ik honger heb, en voor mijzelve brood of voedsel of iets anders, waaraan ik behoefte hebbe zoeke dan moet ik het ook voor mijne Medemensch zoeken, al schijnt het mij toe, dat ik daardoor wat verliezen of schade zouden moeten lijden, en dierhalven moet ik niet raatplegen met mijn Eyge gevoel, ook niet met de gewoontens off Maniere des tijds, maar met het gevoel van mijne Mede Menschen en het bevel des Heeren dat Eeuwig blijft, en niet verandert door de Manieren en gewoonten des tijds. Ja zelfs al schijnt ons Armoeden en Schanden te dreygen dan moeten wij ons evenwel niet van dat bevel des Heeren laten aftrekken. En hierin moet het blijken, dat wij God liefhebben boven ons zelven). En wanneer er nu Een volk gevonden word, daar het alzoo verstaan en beoeffend word, daar is de grond gelegt tot het Duysend Jarig Rijk van Kristus, waarin die wet in Zijn volle kracht zal beoeffend worden, en zij die dat getuigenis niet aannemen om dat te doen in weerwil van al den schijnbaren tegenstand zullen geen deel kunnen hebben in dat Heerlijke Koningrijk wanneer hetzelve komen zal om alle tegenstand te niet te doen en plaats voor zich zelve te maken op Gods Aardrijk (En om nu dat Koningrijk daar te stellen heeft God verordend de waarheid te openbaare en wanneer wij die aangenomen hebben ook aan andere voor te stellen opdat zij. derzelve ook zouden aanneemen, en daar in moet dan ook in ons de liefde tot God en onsen Naasten openbaar worden, En ook kan het niet anders, indien wij God en zijne Geboden hebben lief gekregen en ons daarin gelukkig bevonden of wij moeten ook begeeren, dat onsen Evenmensch het zelve geluk deelachtig worden. En daartoe moet men dan ook werkzaam zijn, en de Openbaarmaking der waarheid, terwijl het kennen en aannemen van dezelve, de eenige weg is, om tot dat geluk, waartoe den Mensch verheven zal worden in het Rijk van Christus te komen alwaar dien Geest, waardoor het Boekje, hetwelk gijl. Brabbeltaal noemt, geschreven is, zal heerschen, terwijl

Sluiten