Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

de Gronden van dat Rijk, in dat Boekje voor hen die oogen hebben om te kunnen zien, te vinden zftn, ook) zullen er in dat Koningrijk geen Heeren, geen Meesters, geen Leugenaars, geen Gierigaards nog hoereerders, dronkaars of die te veel wijn drinken, nog Eygenaars of Bezitters van goederen voor Eygen Eer alleen zijn wezen, maar te dien dagen zal op de bellen der Paarden staan de Heyligheid des Heeren en de Potten in den Huyze des Heeren zullen zijn, als de Sprengbekkens voor den Altaar, Ja alle de Potten in Jeruzalem En in Juda zullen den Heere des Heirscharen Heylig zijn zoodat alle die offeren willen zullen komen en van, dezelve neemen en van dezelve koken. En daarin zal geen Kananieter meer zijn in het Huys des Heeren. Zacharia 14 : 20 en 21.

Men kan Een schilderij daarvan zien in het leyen der Eerste Kristenen, daar Eene Ananias en Sapphira zijn wijff, die wat voor zig agter wilde houden, dood vielen. In dat Rök zal de Waarheid, de Geregtigheid en de Liefde Heerscnen, zoo als zij niet geheerscht heeft Van die tijd af, dat de zonden door Adam en Eva in de wereld zijn gekomen tot nu toe, uitgenomen .in de dagen der Apostelen onder de Kristenen eene kleyne tijd, en hetwelk het Regte Model is van het Rijk Kristi, dat nu wederom zijn begin genomen heeft, onder en in dat Volk, waartegen gijl. schrijft, alwaar den grondslag van dat Koningrijk door den Almagtigen is gelegt, zoo dat Niemand onder ons heerst, dan alleen Gods waarheid, en daar in bevinden wij ons gelukkig, leert het 69 Lied der Evangelische Gezangen als ook den 133 Psalm en doet al zo gelijk wij en gij zult uw gelukkig bevinden, wanneer gij dat doet. Weet dan Eyndelijk dat het Koningrijk Gods onder ons gekomen, En dat het verder komen zal over de geheele wereld tot dat het Rijk der duysternisse niet meer zal zijn. Zijt verzekert als gij, wie gij ook zijn moogt, ons tegen staat, dat gijl. Gods raad en wil tegenstaat.

En daarin kunt gijl. geen vreden hebben, want wie heeft zig tegen God verzet en vrede gehad, ook zult gij niet vorderen met het werk van God te willen verijdelen, het zal in weerwil van alléV tegenstand zijn voortgang hebben, want Eens zal de Heere komen om de Aarde te bewegen en zij zal waggelen en gantschelijk vallen. En de Heere zal dan bezoekinge doen over de Heerschare der Hooge in de Hoogte En over de Koningrijken op den Aard-

Sluiten