Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

bodem en zij zuilen te zamen vergadert worden in Eene Put. Jesaja 24. dog- in het midden dezer Godlozen die te dien dagen Een Stoppel zuilen zijn, zal het aizoo zijn gelijk de Afschuddingen des Olijfsbooms, gelijk de nalezinge des wijnstoks; die Enkel de Opregte zullen

*) Stemme verheffen en vrolijk zingen (en ?) van wegen de Heerlijkheid des Heeren zullen zij juichen der zee af leest met nadruk dat geheele Kappittel (waar)? den ondergang van de wereld, die nu is, • voorspeld worden onderzoekt uw zelve, of gijl. iets dat

komt, zult kunnen en het aangezigt kunt verdragen

van Hem, die tijdelijk oordeelen zal over Een iegelijks werk, wanneer de oogmerke, waaruit, en het Eynde, waartoe wij werkzaam zijn geweest, volkomen openbaar zullen worden voor aller oogen, want daar is niets bedekt, dat niet openbaar zal worden. Oordeelt een Rechtveerdig oordeel over uw zelve en over het schrijven, dat gijl. tegen die Menschen in (pag. 24) hunne schriften geschreven hebt, want die zig zelve Regt wil oordeelen, zal het oordeel Gods kunnen ontgaan of voor hetzelve niet vreezen.

Hij komt, Hij komt om d'Aard te richten

De wereld in geregtigheid,

Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwigten

Wordt in Rechtmatigheid gelegd.

De tijd, die nu nadert, het midden der 190* eeuw, zou men, zoo bij den eersten oogopslag, rustig kuunen voorbijgaan in een schets van het religieus-socialisme. Het tijdperk van Thorbecke's liberale school is aangebroken. De staat is tot niets meer bestemd dan te zorgen dat zijn burgers zich vrij kunnen bewegen. Het „laisser faire, laisser aller" werd op alle gebied in toepassing gebracht. Godsdienst werd privaatzaak. De groot-industrie, juist in den aanvang van haar titanisch machtsbegeeren, boorde zich een weg door de menschheid, enkel vragend naar eigen ontwikkelingsmogelijkheden, onbekommerd voor de levens die zij in haar dienst behoefde. „Direct moest ieder zijn eigen belang vrij-uit najagen, indirect zou dit wel ten goede komen aan de gansche maatschappij. Grondslag van alles was het

') Hier ia het handschrift beschadigd.

Sluiten