Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

Leefregel:

Liefde eischt regelmaat.

Orde is mogelijk zonder dwang.

Anarchie is niet losbandigheid.

A. Van de kolonie en haar afdeelingen.

1°. De kolonie is één geheel, dat een bepaald in de Statuten aangegeven doel najaagt, dat zich echter zien laat in onderscheidene, ieder weer op zich zelf staande deelen (afdeelingen).

2°. Ieder der afdeelingen heeft een eigen kas en administratie, eigen arbeid en gereedschappen, waarvoor elk der leden daartoe behoorende zich ten volle verantwoordelijk moet weten.

3°. Iedere afdeeling heeft een boekhouder, die nauwkeurig aanteekening houdt van alle inkomsten en uitgaven en verslag van den toestand zijner afdeeling uitbrengt op daarvoor vastgestelde vergaderingen, (zie onder B).

4o. Afdeelingen vormen: a. huishouding, b. land- en tuinbouw, c. bakkerij, d. timmerzaak, e. kapperszaak, /. schoenmakerij en verder elk bedrijf dat uitgeoefend mocht worden.

5°. Er is een algemeene kas, waaruit alle particuliere uitgaven worden bestreden, zooals kleed- en reisgeld. Deze heeft haar inkomsten in schenkingen, leeningen, giften van logé's, afdrachten uit de kassen der afdeelingen.

B. Van de Samenkomsten.

1°. Eens in de week, Woensdag a 8 uur, wordt een samenkomst gehouden ter bespreking van de belangen der kolonie.

2°. Op elke samenkomst wordt iemand aangewezen die van de volgende de leider zal zijn.

3°. Zulk een leider opent de samenkomst met de voorlezing van 't een of ander dat dienstig is om de leden te stemmen tot broederlijk overleggen en zorgt verder voor een geregeld afdoen der zaken en een rustig verloop der discussies.

4°. Opdat alle zaken gelijkelijk behartigd worden en alle leden voortdurend een overzicht zullen kunnen hebben over het heele gemeenschapsleven, wordt in geregelde volgorde elke afdeeling op opeenvolgende samenkomsten afzonderlijk gehandeld.

Sluiten