Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

5°. De werkzaamheden zijn:

a. verslag- van den boekhouder die aan de beurt is, omtrent den toestand van de aan hem toevertrouwde kas.

b. behandeling van alle zaken omtrent de afdeeling (of omtrent de algemeene kas) die aan de beurt is, die aan de orde worden gebracht.

c. Behandeling van andere zaken, die onmiddehjk voorziening eischen.

6°. Er is een secretaris, die notulen houdt van den samenkomst.

7°. Ieder lid kan door aanplakking vooruit voorstellen en vragen stellen, die dan op de eerstvolgende samenkomst worden behandeld.

C. Van den arbeid.

1°. De leden van elke afdeeling regelen en verdeelen den eigen arbeid.

2°. Zoo noodig bespreken ze eiken avond de werkzaamheden voor den volgenden dag, er aldus zorg voor dragende, dat ieder goed weet, wat er gebeuren moet en ieder bij z'n arbeid weet te handelen met medeweten en goedkeuring van heel z'n afdeeling. !

3°. Waar dit mogelijk is, worden vaste tijden voor t beginnen en voor het eindigen van den arbeid gesteld.

4°. Niet dan in de uiterste noodzakelijkheid worden werkkrachten uit de eene afdeeling naar de andere geroepen.

D. Van de gereedschappen.

1°. Elke afdeeling is verantwoordelijk voor de gereedschappen, die tot haar behooren.

2°. Niemand moet gereedschappen nemen uit een afdeeling, waartoe hij niet behoort, dan na daarom gevraagd te hebben aan een der leden" daarvan.

3°. Ieder moet zich verplicht weten 't gereedschap behoorlijk op z'n plaats te brengen.

4». Het is goed dat op vaste tijden (Zaterdagavond) alle gereedschap wordt nagezien aan de hand van een daartoe opgemaakte inventaris, opdat 't ontbrekende tijdig wordt aangevuld en wat stuk is hersteld kan worden.

E. Van het huiselijk verkeer.

lo. Er zijn drie maaltijden, waarvoor de tijd precies is vastgesteld.

Sluiten