Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

wel of niet gewenschte acties van het Verbond wegens de velerlei schakeeringen op politiek en religieus terrein. De aangenomen motie was van een angstige voorzichtigheid. Hoofddoel bleven de Zondagmorgenbijeenkomsten. Nog eenmaal kreeg het R. S. V. een orgaan „De Nieuwe Samenleving" onder redactie van J. de Jager ; in Maart 1921 verscheen het eerste nummer. Precies een jaar later was het reeds verdwenen. )

Meer nog dan het R. S. V. tracht de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland het socialisme geestelijker inhoud te geven. Zij vond in de Woodbrookers een tot samenwerking en wederzijdsche waardeering bereide beweging. Het ligt niet in de Woodbrooke-geest om een bepaalde richting op religieus of maatschappelijk geheel voor te staan. Juist in het elkanders willen begrijpen en waardeeren ligt zijn kracht. Men wil „verstaan de diepere spraak der ziel, die de spraak des Eeuwigen is — en daarom zijn elkanders makkers en daarom vormen zij een maatschap" (XXVI, 7). De arbeidersgemeenschap wil nu niet alleen de grondslagen van het productieproces wijzigen, „zij komt met de begeerte, met de belofte van een nieuwe beschaving" (XXVI, 5). De cursussen der Arbeidersgemeenschap willen dan ook slechts één ding: „bij de uiteenzetting van praktiese vragen doen oprijzen het licht van het ideaal" (XXVI, 10). Of anders gezegd: ervoor waken dat in het werk van iederen dag en in den strijd voor vakvereeniging of partij het innerlijk leven niet verdort.

Dit tracht zij ook te bereiken door de uitgave van geschriften. Het is een mooi en zuiverend werk dat zij op zich heeft genomen, dat wellicht nooit onmiddellijke resultaten zal kunnen aanwijzen, maar ieder jaar nemen weer enkelen naar de groote stad mede de sterkte van de zuivere liefde die binden zal waar zoo vaak verdeeldheid heerscht.

Thans nog een enkel woord over de twee laatste groepen: De Bond van Religieuze Anarcho-Communisten en de beweging van Kees Boeke. Hier dringt weer een andere klank door, vooral in den B. R. A. C. Het wetenschappelijk socialisme heeft langen tijd de ontwikkeling der persoonlijk-

') Einde 1922 verscheen van de afdeeling Amsterdam nogmaals een nieuw blad onder dezelfde titel.

Sluiten