Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6

overschot te doen wat hem goeddunkt, te veroveren, een worsteling, welke nog niet is uitgestreden, omdat de vurig begeerde vrijheid nog niet is verkregen. Wij willen een en ander van dien strijd meedeelen.

Italië.

Piëteit gebiedt ons, het overzicht der crematie-beweging in de verschillende landen te beginnen met Italië, omdat dit land de hernieuwing van de crematiepractijk feitelijk heeft ingeleid.

Thans echter kwijnt de beweging. Dit verschijnsel valt, zooals we hieronder zien zullen, overal in de landen van den Latijnschen geest (Frankrijk, België, Spanje) waar te nemen. Het schijnt voor een gedeelte samen te hangen met de geaardheid van dien geest, die ongaarne over dood en graf nadenkt. Voor Italië komt er nog de bijzonderheid bij, dat de inleiders der beweging vrijmetselaren waren en dat deze aan de crematie helaas een anti-godsdienstige gezindheid verbonden. Daarmee werd het verzet der Roomsch-Katholieke kerk gestijfd. Daarentegen zullen wij zien, dat in Roomsche landen, waar men deze lijkbezorging geheel van anti-godsdienstigheid wist vrij te houden, de crematie steeds [meer veld wint, waarmee een afnemend verzet der R.-K. geestelijkheid en ook van de Orthodox-Protestantsche geestelijken gepaard gaat. De voorstanders hebben van die psychologische gesteldheid een goed gebruik gemaakt en alles gedaan, om juist kerk en godsdienst bij de crematie-plechtigheid te betrekken.

Hoe dit zij, in Italië kwijnt de beweging. Hoewel het land 28 crematoria heeft, waaronder architectonisch zeer fraaie, is de crematie-practijk sporadisch. Trots de grootste moeite konden wij geen betrouwbare, in veel gevallen zelfs geen statistieken noch jaarverslagen van vereenigingen krijgen. DDe laatste statistiek, gaande over 26 crematoria (Alessandria, Asti, Bologna, Bra, Brescia, Como, Cremona, Florence, Livorno, Dodi, Mantua, Milaan, Modena, Novara, Padua, Perugia, Pisa, I Rome, San Remo, Siena, Spezia, Turijn, Udine, Varese, Venetië en Verona) geeft tot en met 1900 een totaal aantal van verasschingen van 4110 tusschen 1876 en 1900. Typeerend is dat b.v. Milaan in het eerste jaar 227 verasschingen had, en het tweede jaar 44 en nadien nooit meer dan 100 per jaar heeft bereikt. Novara had in 14 jaar 30 verasschingen, Bra in 4 jaar 2 verasschingen, Verona in 13 jaar 20. 'Er zijn verschillende crematoria, welke jaren geheel ongebruikt blijven!

Een van de schoonste crematoria is dat op het Campo Santo te Milaan Het werd geheel van wit marmer gebouwd en het werd opgedragen aan de nagedachtenis van Paolo Gorni, die in 1873 zijn stoffelijk overschot Het verasschen en daarmee de crematie wederom Italië binnenleidde. De lijken der armen worden er kosteloos verascht.

Buitengewoon fraai is nog het crematorium te Turijn. Het werd opgetrokken in Dorischen stijl door den architect Pompo Masini in 1887. Van 1887—1900 zijn in dit crematorium 237 lijken verascht.

Tot 1900 waren de crematoria te Milaan met 1544 en te Rome (opgericht 1883) met 882 verasschingen het meest in bedrijf.

Wie zich voor crematoriumbouw interesseert kan met vrucht raadplegen het fraai geïllustreerde boek: Crematoria in Great Britain and abroad door Albert C. Freeman (London, St, Bride's Press. Ltd.).

Sluiten