Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

geen reden bestaat — wat nog altijd schijnt voor te komen — in den begrafemsondernemer min of meer een tegenwerker van crematie te zien. Beide vereemgingen kunnen en moeten elkaar helpen maar men moet met beweren, dat crematie zooveel goedkooper zou zijn. Dat doet de zaak meer kwaad dan goed.

Over die kosten ontspon zich een levendig debat, waarbij de heer üury verliezende partij werd.

Mr. Ernest Watt, voorzitter van de New South Wales Cremation company, deelde een en ander over de crematiebeweging in Australië mee. t Gaat daar nog niet hard vooruit, maar spreker heeft hoop voor de toekomst en hrj zal dankbaar gebruik maken van hetgeen hij op de conferentie hoorde. In Australië is de onverschüligheid grooter dan het verzet Daarna sprak Mr. C. J. Thorne, begrafenisondernemer uit NieuwZeeland. Er is een crematorium te Wellington dat bevredigend werkt Auckland tracht ook een crematorium te krijgen. In zijn land teruggekeerd zal hij als raadslid van Dunedin ook daar een crematorium stichten volgens het Parijsche systeem, dat hem voor de stad zijner -woning het beste üjkt. Toen er pest heerschte in Nieuw-Zeeland gebood de overheid, dat de graven drie jaar gesloten moesten blijven. v »f6r Pleidooi voor de crematie denkbaar dan deze maatregel? Mr. Morgan ontwierp een schets van de hoogst droevige begraafplaats-toestanden op het eiland, welke crematie meer dan ooit voor dit eiland noodzakehjk maakt. De plannen voor de stichting van een crematorium zijn gereed en spreker heeft alle hoop, ze spoedig te doen slagen De architect van het columbarium op Golders Green, Mr. Alkred B. Yeates, sprak over het ideale columbarium, na vastgesteld te hebben, dat het columbarium een even dure als gewichtige rol in het crematievraagstuk speelt. In een architectonisch schoon columbarium ligt een groote propagandistische kracht. Merkwaardig was dat volgens den spreker, veel menschen zich zouden stooten aan de mechanische verdwijning van de kist, waarom hij het beter zou vinden, het afscheid van den doode te doen eindigen door een gordijn voor de 'baar te schuiven. Een zeer moeilijk probleem voor den architect is de schoorsteen. Spr. betwijfelt, of de techniek middelen zal vinden, om den schoorsteen m een toren te verbergen. Een groot en moeilijk probleem blijft het, \x ■• fraaie columbarium de crematiekosten onwillekeurig verhoogt' Wij merken hier onzerzijds op, dat het columbarium te Golders Green tot 100 pd. voor een nis schijnt te vragen 1

Tegen den heer Yeates werd aangevoerd, dat de kosten veel en veel minder kunnen worden, als men, wat meer en meer gebeurt, het crematorium zeil ook voor columbarium gebruikt b.v. in de bovenruimte van het crematorium. Wij zagen daarvan een voorbeeld in het crematorium te Davos. Het laatste punt op de agenda der conferentie ging over Crematie en Opvoeding. Het had o.i. beter geheeten Crematie en Propaganda.

De volgende propagandamiddelen werden aangegeven: benoeming van een spreker, die het land rondreist en lezingen organiseert; het zoeken van zooveel mogelijk aanraking met begrafenisondernemers, daar zij in de sterfhuizen worden geroepen en allicht een goed woord voor crematie kunnen spreken, terwijl zij ook het best voeling kunnen houden met het Bestuur der Crematie-Vereeniging en wenken kunnen

Sluiten