Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

blijkt het best uit de verasschingscijfers van 1914—1923, die waren: 6°9> 525, 536. 549. 532, 595, 560, 55*. 484 en 552. Merkwaardig is, dat de verbranding van kisten met lichaamsdeelen uit de hospitalen en van embryo's beslist afneemt. In 1906—1909 waren b.v. de cijfers 2731, 2941, 2653, 2541 (voor de zendingen uit de hospitalen) en 3813, 3814, 3512 en 3424 van embryo's terwijl deze cijfers voor 1922 en 1923 zijn: 2418, 1623, 1801 en 2183. De totalen sinds 1889 van beide groepen zijn: 79637 en 91823.

Op Père la Chaise zijn in 1923 522 lijken verascht tegen 484 in 1922. Aan dit bericht is toegevoegd de mededeeling, dat 432 processen minder dan een uur duurden, 1313 minder dan anderhalf uur en 7 langer. De crematoria te Lyon en Reims zonden geen bericht in. Te Marseille zijn in 1923 58 lijken verascht. In het crematorium te Rouaan, dat al sinds 1899 bestaat, werden in 1923 maar 5 lijken verascht.

Te Roubaix is 27 October 1923 een af deeling van de Vereeniging opgericht met 60 leden, Toulon zal een columbarium bouwen, maar een crematorium heeft het nog niet. Men ziet uit een en ander, dat de beweging in Frankrijk bepaald slap is. Daarentegen wordt uit den Elzas groote bedrijvigheid gemeld. 17 Maart werd te Straatsburg de Société pour la propagation de 1'Incinération de la Région de 1'Est opgericht. De Vereeniging geeft op onbepaalde tijden het orgaan Krematorium uit.

De gemeente stichtte pp het kerkhof een prachtig crematorium met een ruimte voor het bewaren der lijken tot de crematie. De oven is gebouwd door Toisoul te Parijs. Het crematorium werd ingewijd op 1 April 1922. Van af dien datum tot Augustus 1923 zijn er 52 lijken verascht.

Het laatste jaarverslag van de Société pour la propagation de 1'Incinération klaagt zeer over het langzame veldwinnen der crematiegedachte.. De hoofdoorzaken daarvan ziet zij in het conservatisme der Franschen, de vijandelijkheid der katholieke geestelijkheid, de onverschilligheid der Overheid en de geringe propagandamiddelen der Vereeniging. De tegenstand der geestelijkheid acht men van voorbijgaanden aard daar b.v. te Praag de katholieken negen maal zooveel hun stoffelijk overschot aan den oven toevertrouwen als de protestanten.

De onverschilligheid der Overheid lijkt ons niet ver van zekere tegenwerking tevens. Na veel moeite is het gelukt urnen te mogen vervoeren zonder .... lijkwagen. Dit is voorloopig de eenige concessie. Het vervoer van lijken is nog steeds aan allerlei belemmerende bepalingen verbonden. Zoo mag men maar één lijk per geplombeerden wagon vervoeren. Deze bepaling geldt ook voor de urn. Wie een urn wil vervoeren moet daarvoor een heelen wagon afhuren. In den Elzas daarentegen mag men urnen onder zekere voorwaarden als postpakket verzenden.

De toestand van het crematorium op Père la Chaise beantwoordt geheel aan die onverschilligheid. Ons crematorium op Père la Chaise, lezen we in het genoemd verslag, verkeert in een toestand, wat betreft verwarming, inwendige versiering, wijding en netheid, welke de groote stad, die het stichtte, geheel onwaardig is. Welk een contrast met Straatsburg! De naargeestigheid van het crematorium wordt nog verergerd door de omstandigheid, dat men in Frankrijk de gewoonte heeft een crematie tot het einde toe bij te wonen. Intusschen wordt het voer steden als Parijs en Marseille steeds moeilijker, om behoorlijken

Sluiten