Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

begraafplaatsgrond te vinden. De nog beschikbare terreinen worden beschreven als laag, vochtig, onvoldoende poreus, toegankelijk voor grondwater enz. Op haar laatste jaarvergadering heeft de Vereeniging de kwestie der propaganda uitvoerig besproken. Veel instemming vonden de voorstellen van Dr. Legrain. Hij wilde van de prefectuur der Seine en van den Gemeenteraad gedaan krijgen, dat zij de verassching van de niet opgevraagde lijken in de ziekenhuizen gelasten. Verder wilde hij aan den Minister van Onderwijs vragen in de leesboekjes van het L?ger Onderwijs een paar bladzijden aan het nut der crematie te wijden, en een j aarlij kschen prijs van 200 of 300 fr. beschikbaar te stellen voor de beste studie van een onderwijzer over een de lijkverassching betreffend onderwerp. Eindelijk stelde hij voor een Radiotoespraak over crematie van den Eiffeltoren over het heele land te doen houden. De President, die gaarne met deze voorstellen meeging, maakte o.i. terecht een uitzondering voor de schoolboekjes.

Onder de op de vergadering genomen maatregelen, noemen we nog het besluit, bij de Regeering aan te dringen op een algeheele herziening van de wet op begraafplaatsen en graven en deze in overeenstemming te brengen met de eischen der moderne hygiëne en nieuwe oeconomie.

Teekenend voor de stemming inzake crematie in het heele Latijnsche milieu is nog, dat te Monaco reeds geruimen tijd een crematorium bestaat, doch dat de eerste crematie nog moet plaats hebben.

■ Oostenrijk.

Zeer belangwekkend is de geschiedenis der crematie-beweging in Oostenrijk-Hongarije en, na het uiteenvallen van de Donau-Monarchie, in het nieuwe Oostenrijk geweest.

Ons onderzoek daarnaar werd zeer vergemakkelijkt, doordat de crematie-beweging in Oostenrijk dit jaar haar veertigsten verjaardag herdenkt. Ter gelegenheid daarvan hebben Dr. Alfred BauerYnnhof en Dr. Paul Pallester een brochure samengesteld, getiteld Vierzig Jahre Feuerbestattungs- Bewegung . in Oesterreich, welke is uitgegeven door de Verein der Freunde der Feuerbestattung Die Flamme, Siebensterngasse i6«, Weenen. Het portret van Oskar Siedek, den even onvermoeiden als bekwamen kampioen voor Lijkverbranding in Oostenrijk, opent de brochure, waarvoor Oskar Siedek's uitvoerige chronologie van Die Flamme aan de samenstellers der brochure de stof geleverd heeft. Siedek is tevens oprichter en tot op heden voorzitter van de Verein der Freunde der Feuerbestattung Die Flamme.

De wereldtentoonstelling van 1873 te Weenen heeft eigenlijk het eerst in de Oostenrijk-Hongaarsche monarchie laten zien, dat er zoo iets als lijkverbranding op de wereld bestond, doordat Friedrich Siemens op die tentoonstelling een crematie-oven had uitgestald. De uitwerking was zeer gering. De oven had wel veel bekijks, maar niemand trok eenige consequentie uit het schouwspel.

Acht jaar later stelde de firma Siemens in haar Weensch filiaal weer een oven ten toon. Oskar Siedek zag en bestudeerde het toestel en bij die bezichtiging werd in zijn hoofd de gedachte geboren, dat ook Oostenrijk van deze lijkbezorging zou moeten gebruik maken.

Sluiten