Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

\1 Augustus 1923), Luzern (31 December 1924) en Solothurn (1925). Aan -den besten dichter van Zwitserland, den 79-jarigen Carl Spitteler, heeft de oven van Luzern zijn eerste werk volbracht.

Tot einde 1924 waren in de 17 crematoria 36255 lijken verascht, waarvan 561 opgegraven lijken. De zeer talrijke opgravingen houden zeker voor een deel verband met het groot aantal gasten, welke Zwitserland steeds heeft. Voorloopige bijzetting volgde, tot de verwanten nader beschikten, maar het bewijst eveneens, dat den gewonnenen voor de nieuwe lijkbezorging deze zoo aan het hart ligt, dat men den soms reeds jaren lang begraven geheven nog de verdere verschrikking van een ontbinding in het graf wilde besparen.

Hoewel de crematoria nagenoeg over het heele land verdeeld zijn, trekt de groote verbreiding der lijkverassching in de orthodoxprotestantsche streken de aandacht, alsmede de volkomen vrije ambtsvervulling der geestelijken bij de crematie-plechtigheid.

Persoonlijk hebben wij bijgewoond, dat de predikant van Davos over de in de verbrandingsruimte wegzinkende kist den apostolischen zegen uitsprak.

De meeste Zwitsersche ovens stoken met cokes. In den oorlogstijd moest men hier en daar tot ohe en electriciteit de toevlucht nemen. Het gelukte nog niet, naar we uit de literatuur zien, een geheel bevredigenden electrischen oven te construeeren. Verschillende crematoria, die ohe gebruikten keerden tot de cokes terug.

De meeste crematoria schrijven een bepaalde crematiekist voor, vervaardigd van zeer dun hout en zonder eenig metaal. Ons trof de goedkoopte der Zwitsersche crematie zelfs in hooggelegen plaatsen als Davos, waar elk stukje brandmateriaal over het zeer dure bergspoor moet worden aangevoerd.

Te Davos hebben we de schoonste en volledigste verassching welke we ooit zagen bijgewoond.

De Richard Schneider-oven het daar niets dan poederachtige asch over. Deze oven wordt ook te St. Gallen gebruikt en niet zonder verbazing lezen we in het laatste jaarverslag, dat de oven aldaar reeds meer dan 4000 verasschingen volbracht en toch zich nog in onberispelijken toestand bevindt. Den laatsten tijd hebben de Zwitsersche firma's J. Walser te Winterthur en Rothenbach voor Zwitserland en het buitenland ovens gebouwd, die goed moeten voldoen. Sinds 1918 is in Zwitserland een sterke toeneming der crematie vast te stellen. In 1918 1207 verasschingen, in 1919 2050 in 1920 2268, in 1921 2266, in 1922 2564, in 1923 2893 en in 1924 3297. Het laatste jaar gaf 404 crematies meer dan 1923 of 13.97 percent.

De krachtigste vereeniging is die van St. Gallen. In het rayon harer werkzaamheden nam in 1924 het aantal verasschingen met -14.34 P61' cent toe en het aantal begravingen met 4.17 percent af.

De Zwitsersche vereenigingen en crematoria zijn verbonden in den Verband Schweizerischer Feuerbestattungsvereine. Elk jaar komt de Bond, telkens op een andere plaats, bijeen. De vergaderingen zijn ware propaganda-vergaderingen en een deel ervan is steeds aan de propaganda naar buiten gewijd.

De volgende statistiek geeft een treffend overzicht van de verrassend groote crematiebeweging in het kleine Zwitserland.

Sluiten