Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De hierachter volgende hoofdstukken behelzen eenige uitgewerkte opmerkingen over de waarde en den prijs van effecten.

De zeer talrijke factoren, die daarbij van invloed zijn, konden niet alle behandeling vinden. Wij deden slechts hier en daar een greep, en vleien ons zelfs niet met de hoop, dat wij aan de voornaamste factoren een plaats hebben ingeruimd.

Hoewel het niet is mogen gelukken een conclusie te trekken, gelooven wij toch te mogen constateeren, dat uit de volgende bladzijden blijkt:

le. dat de invloed van de rente in de geldmarkt op de koersen der effecten geringer is en moet zijn, dan in vakkringen in het algemeen wordt aangenomen;

2e. dat de prijsvorming der effecten ter beurze — juist omdat aantal en beteekenis van de krachten, die er op inwerken zoo variabel zijn — nooit kan zijn een vraagstuk van zuiver calculator ischen aard; en

3e. dat zoo men ooit wil, dat de prijsvorming meer onttrokken wordt aan allerlei irrationeele en psychologische invloeden, een betere voorlichting van het publiek dan thans gebruikelijk is, noodig zal zijn.

Ook de wet op de naamlooze vennootschap zou hiertoe kunnen medewerken.

Zooveel mogelijk is getracht contact te houden met de werkelijkheid, mede om aan te toonen, dat onze beschouwingen geen „reine" theorie zijn.

Deze wijze van behandeling, waarbij aan de practijk een groote plaats is ingeruimd, bracht mede, dat wij onze bronnen niet alleen in de wetenschappelijke literatuur hebben gezocht, doch ook een dankbaar gebruik hebben gemaakt van wat de financieele pers en de geschriften van zuiver practische of

Sluiten