Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

De waarde van deze obligaties is voor alle gangbare rente-

1

typen direct af te leiden uit tafels voor /1 i r \ n gjj een

V 100 /

gegeven normaal rente behoort voor iedere obligatie van een gegeven typische rente, een normaal waarde. Wijkt in de werkelijkheid de noteering van een obligatie van het gegeven rentetype af van de normaalwaarde voor dat rentetype, dan wijst dit erop dat andere dynamische invloeden aan het werk zijn geweest. Aandeelen.

Bij een statischen toestand van de economische samenleving veranderen de dividenden niet Evenmin bestaat er risico. De waarde van een aandeel is dus de contante waarde van een oneindige reeks jaarlijksche dividendbetalingen, allen van dezelfde, eenmaal bestaande, grootte. Gelijk de waarde van obligaties, die niet afgelost worden, zullen ook de waarden van aandeelen zich moeten verhouden als de uitgekeerde dividenden.

Oprichters- en Winstbewijzen.

Nemen wij het geval, dat bij een N. V. 100 winstbewijzen uitgegeven zijn bij een winstverdeeling als volgt: na uitkeering van 5% primair dividend ontvangen de winstbewijzen 10%, directie en commissarissen 20% en aandeelhouders de resteerende 70% van de overwinst. Stellen wij daarbij de waarde van de 2000 aandeelen a ƒ 1000.— op 200% en de normaalrente op 6%. Wat is nu de statische evenwichtswaarde van een winstbewijs? Was het dividend 5 % dan zou de waarde van een aandeel zijn 5/e X 100%; de waarde is evenwel 200%, zoodat de waarde van de 70% overwinst gelijk te stellen is aan 200 — Ve X 100 = 116,667% per aandeel; de waarde van de overwinst van het geheele aandeelenkapitaal komt dan op 2000 X 1166,667 = ƒ 2333334.—.

Waar de 100 winstbewijzen te zamen recht hebben op 10%

' ■ 2333334

van de overwinst is hun gezameluke waarde dus y— —

ƒ 333.333,43 of per oprichtersbewijs ƒ 3333,33.

Ook deze waarde zou onveranderlijk zijn — en ook hier wijzen de afwijkingen, zooals zij daadwerkelijk voorkomen, op dynamische invloeden, naar wier aard en beteekenis voor de verschillende soorten van waarden hierna een onderzoek zal worden ingesteld.

Sluiten