Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

Deutschland, würde schon wegen der wirtschaftlichen Entwicklungsstufe und nicht bloss aus politischen Qründe im 19. Jahrhundert in der Türkei sehr enttauscht haben.

Aber auch zwischen den politischen Zustanden und der socialen Klassenschichtung einerseits und den Möglichkeiten der Besteuerung anderseits, zeigen sich Wechselbeziehungen.

Der sorgsame Beobachter kann aus dem Studium der Finanzen eines Staates und einer Qemeinde erraten, ob die Bürger den öffentlichen Angelegenheiten gleichgültig gegenüberstehen oder ob eine Stufe des „Esprit public" erreicht worden ist bei welcher die Regierten sich mit der öffentlichen Qewalt in Übereinstimmung wissen und willig Opfer bringen. Wo eine Klassenherrschaft im Staatsieben oder in den Qemeinde politisch sich entwickelt, beeinflusst sie mit Sicherheit auch die Verteilung der öffentlichen Lasten."

De gronden voor een oordeel over de belastingen zijn dus voor ieder land anders en het oordeel zelf uiteraard zeer subjectief. Men diene zich te dien einde op de hoogte te stellen van talrijke vraagstukken.

Noodig zijn:

a. Een ruwe schets van de economische ontwikkeling van het land of de gemeente in kwestie. De graad van ontwikkeling van een volk, de middelen van bestaan, een op- of neergaande cultuurbeweging, dit alles zijn factoren die daarbij in het oog moeten worden gehouden. Met name de middelen van bestaan zijn van groot belang. Leeft de geheele bevolking b.v. van één tak van productie dan zijn de welvaart en de daarmede nauw verbonden openbare financiën slechts van dien enkelen bron afhankelijk. Zoo is de welvaart van den staat San Paulo goeddeels gebaseerd op de geldelijke opbrengst van den koffieoogst; die van Canada grootendeels op die van den graanoogst.

b. Kennis van de wijze waarop het land bestuurd wordt. Het bestuur van een bevolking met geringe politieke rechten kan berusten bij een sterke en in financieel opzicht gunstig bekende regeering. In tegenstelling hiermede is het bij een democratisch bestuurden staat heel goed mogelijk, dat er groote groepen in de volksvertegenwoordiging bestaan, die zich niet gebonden achten aan de

Sluiten