Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

Wat te zeggen van deze argumentatie:

„Ik ben ervan overtuigd, dat het beroep, dat op de natie zal worden gedaan, niet vergeefsch zal zijn. Het is niet te gelooven dat men Indië in de koude zal laten staan. Iedereen, die er slechts eenigszins toe in staat is, zal er een eer in stellen aan deze leening deel te nemen."

De in het buitenland uitgegeven Indische leeningen geven wel, ja zelfs vele, bizonderheden.

In het prospectus van de 6% Ned. Indië 1923 groot $ 50.000.000 wordt onder meer aangegeven:

a. dat de inkomsten van 1798 tot 1914 de uitgaven steeds hebben overtroffen.

b. het bedrag, dat in rentegevend actief is gestoken en de geschatte jaarhjksche opbrengst van dat actief.

c. dat het budget wordt vastgesteld door het Nederlandsche Parlement.

'De prospectussen van leeningen van buitenlandsche staten te Amsterdam genoteerd, plachten weinig of geen bizonderheden te vermelden, met uitzondering van die, welke speciale belastingen tot onderpand hadden. We komen hier nog nader op terug. Mededeelzamer zijn de prospectussen van Ned. gemeenteleeningen, vooral wanneer het kleinere plaatsen betreft. Dat de heffingspercentages van de inkomstenbelasting er in voorkomen is geen zeldzaamheid. Bovendien vermelden enkele ook de opcenten op de rijksbelastingen. Nog beter ware het wanneer naast de heffingspercentages ook genoemd werd het maximum bedrag, dat de wet aan de gemeente toestaat te heffen. Vanzelfsprekend is niet ieder er mede bekend tot welke hoogte de opcenten op de diverse belastingen opgevoerd kunnen worden. Leest men in een prospectus, dat van de 100 opcenten, die de wet toestaat te heffen, de gemeente er slechts 50 heft, dan is het ook voor den leek duidelijk, dat de gemeente nog belastingbronnen in reserve heeft. Merken wij tot slot nog op dat in prospectussen van Gemeenteleeningen steeds vermeld staat, dat de leening is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten of dat zij wordt uitgegeven onder voorbehoud van die goedkeuring en dat in die van de Ned. Indische gemeenteleeningen steeds te lezen staat dat de Gouverneur Generaal verklaard heeft, dat de regeering ook harerzijds toezicht zal uitoefenen op de richtige uitvoering van den dienst der leening.

Sluiten