Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

Als voorbeeld lezen we in Van Oss' Effectenboek over de 5 % belastingvrije goudleening van Bulgarije 1902 (Tabaksleening) dat deze leening gewaarborgd is door: le. de opbrengst van de „Banderoles" belasting en 2e. de opbrengst van de „Mourourié* belasting. 'De Banderoles belasting heeft betrekking op de verbruikte, de Mourourié belasting op de verwerkte tabak.

„De rechten aan bovengenoemde obligatiën en aan die van 1904 en 1907 verbonden, werden sedert de uitgiften dier leeningen in naam en voor rekening van obligatiehouders uitgeoefend door een gedelegeerde van de Banque de Paris et des Pays Bas. Bepaald was, dat zonder medewerking van dezen gedelegeerde in de belastingwetgeving, op deze leeningen betrekking hebbende, geene verandering mag worden gebracht. In October 1915 verscheen echter een officieele mededeeling die in het kort aldus luidt:

„Tegelijkertijd met het afbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen de Entente en Bulgarije, heeft de gedelegeerde voor de leeningen van 1902, 1904 en 1907 het land verlaten en de behartiging der belangen van obligatiehouders aan een plaatsvervanger overgedragen, welke door de Militaire Autoriteiten is gevangen gezet. In verband met deze omstandigheid en gezien het feit, dat de werkzaamheid van den gedelegeerde feitelijk overbodig was geworden, wijl de Bulgaarsche staat nimmer in het nakomen van zijn verplichtingen is te kort geschoten, heeft de Kon. Buig. Regeering besloten dit ambt, dat een senecure was, op te heffen. Zij heeft de Directie der Openbare Staatsschuld opgedragen den inventaris met inbegrip van den sleutel van den kelder, waarin de banderolen en de stempel bewaard worden, over te nemen en in het vervolg, evenals tijdens den oorlog reeds gedaan werd, in de plaats van den gedelegeerde zorg te dragen voor de regelmatige remise der benoodigde bedragen aan de Banque de Paris et des Pays Bas, zoowel als aan de betaalkantoren te Berlijn, Londen, Weenen, Qenève en Amsterdam, welke met den dienst der leeningen van 1902, 1904 en 1907 belast zijn. Deze opdracht geldt ook voor de andere Bulgaarsche staats- en gemeentelijke leeningen, en wel de 6% leening van 1892, de 5% van 1896, 1906 en 1907 en de AYi% van 1909 en 1910. Bij de betaling zal geen onderscheid worden gemaakt tusschen zekergestelde en niet zekergestelde leeningen. De overeenkomst tuschen de regeering en Directie der Openbare Bul-

Sluiten