Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

aan te gaan en het geheele bezit, inclusief hetgeen met de opbrengst der leening is verkregen, te verpanden voor nieuwe schulden.

Bij sommige ondernemingen wordt schuldopdrijving voorkomen door in de statuten een bepaalde verhouding tusschen schulden en kapitaal vast te leggen (zoo b.v. bij hypotheekbanken). Ook komt het voor, dat de onderneming zich verbindt geen hypotheek of pandrecht op haar bezittingen te vestigen en deze niet te vervreemden zonder toestemming van de vergadering van obligatiehouders of hun vertegenwoordigers.

Beide bepalingen hebben de strekking de Directie aan banden te leggen, wat betreft haar financieringspolitiek of, wat op hetzelfde neer komt, om de obligatiehouders gedeeltelijk onafhankelijk te maken van de persoonlijke inzichten der Directie.

Het bestuur kan ook op andere wijze de zekerheid voor obligatiehouders verkleinen. De directie kan het geheele bedrijf inbrengen in een nieuwe N. V. waarvan zij de aandeelen houdt. Deze nieuwe N. V. wordt credietwaardiger dan de oude, zij heeft immers geen obligatieschulden meer. De obligatiehouders zijn schuldeischers van een holding company geworden, een zeer riskant en daarom vaak zeer problematisch genoegen.

In het algemeen is op obligatiehouders de oude wijsheid van toepassing: „Tant vaut 1'affaire, tant vaut 1'obligation".

Behalve de personen, die het bestuur der onderneming vormen, kunnen voor den obligatiehouder ook de persoonlijke opvattingen van zijne medeobligatiehouders van beteekenis zijn. In moeilijke tijden, als gewikt en gewogen moet worden hoe de lasten, die op de onderneming drukken, kunnen worden verlicht, komen bestuurderen vaak tot de obligatiehouders met een voorstel om de rente over de leening te verlagen, de aflossing uit te stellen of zelfs een gedeelte van de hoofdsom te laten vallen enz. Gaat de meerderheid der obligatiehouders met de reorganisatie-voorstellen accoord, dan is daardoor meestentijds de minderheid niet gebonden. De minderheid Kan haar oude rechten blijven uitoefenen en zich als het ware verrijken ten koste van de anderen, soms zelfs de geheele onderneming in een faillissement sturen. Om dit te voorkomen worden tegenwoordig vele leeningen uitgegeven onder z.g. trustverband. Onder de leeningsvoorwaarden komt dan een bepaling voor, dat de besluiten van de meerderheid van obligatiehouders de minderheid zullen binden en- dat als

Sluiten