Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

om daarna de norm te bepalen, volgens welke we de vermogenswaarde moeten becijferen.

Wil men de waarde van een aandeel bepalen, dan behoort men de contante waarden van alle uit dat aandeel te verwachten baten bijeen te tellen. Wij kunnen daarvoor deze formule gebruiken:

s = Wx W2 Wn Wn

1+-L_ i -f—L_ A+_Ly-1+/i + _L_\n

100 T 100 V'^100/ \ ^100/

waarin S de waarde voorstelt, W\ W', enz., de te verwachten winsten, die het aandeel ten goede komen, Wn de uitkeering bij liquidatie en r het verlangde rendement.

Wat is echter bezwaarlijker dan deze Wi, W2, enz., te schatten. De insider is daartoe al bijna nimmer in staat, de outsider nog veel minder. De outsider komt in de verleiding alle W's gelijk te schatten en wel aan de gemiddelde winsten der laatste jaren of aan die van het laatste jaar. Hij denkt aan een ononderbroken voortzetting der dividend uitkeeringen, waardoor n oneindig

groot wordt en de waarde van het aandeel S=100——

r

Hoe moet men nu echter de waarde bepalen wanneer nog nooit dividenden zijn uitgekeerd? Of wanneer het prysniveau geheel veranderd is, of een nieuwe concurrent optreedt, zoodat er tegen het voortbouwen op de laatste bekende winst bezwaren ontstaan? Indien het mogelijk ware zou de kapitalist de waarde van zijn aandeel moeten bepalen op analoge wijze als de insider, of hij, die de geheele onderneming wenscht over te nemen, dat zou doen. Is het gros der kapitalisten daartoe in staat? Insiders hebben een min of meer subjectieve waardeschatting voor het materieele, zoowel als voor het immaterieele bezit der onderneming, de outsider-kapitalist in de meeste gevallen niet. De kapitalist volgt meestal den insider; verneemt hij dat insiders aan een aandeel een zekere waarde toekennen, dan zal hij zijn aandeel op ongeveer gelijke waarde stellen. Hij zal onder die waarde als kooper en boven die waarde als verkooper in de markt zijn. Dit is logisch, want de kapitalist voelt zich tegenover den insider als leerling tegenover zijn meester, als de onkundige tegenover den ter zake kundige.

Sluiten