Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK. Beurselementen.

De Noteering.

Van de drie effectenbeurzen, die Nederland bezit, is die te Amsterdam verreweg de voornaamste. De effectenbeurzen van Rotterdam en den Haag hebben zich meer tot effectenclearinginstituten ontwikkeld. Hier komt de effectenhandel bijeen, nog voor het begin van de Amsterdamsche beurs, om zooveel mogelijk onderling hun orders te clearen tot prijzen, die te Amsterdam tot stand zullen komen. Het niet te clearen gedeelte kan dan nog naar Amsterdam overgeseind worden. Onkostenbesparing is dus de voornaamste functie dezer beurzen. Daarnaast wordt nog in enkele fondsen handel gedreven.

We zullen ons verder tot de beurs te Amsterdam bepalen.

De effectenbeurs te Amsterdam is een gesloten beurs, d.w.z. niet voor iedereen, doch slechts voor de leden der Vereeniging voor den Effectenhandel, hunne bedienden en de vertegenwoordigers der pers, toegankelijk. Voor het lidmaatschap zijn verschillende eischen gesteld tot wering van ongewenschte en nietcredietwaardige elementen.

De Vereeniging geeft een prijscourant uit, waarin alle tot de officieele noteering toegelaten fondsen worden opgenomen. Hel reglement voor het opnemen van fondsen in de prijscourant bevat de eischen, waaraan voldaan moet zijn, voor toelating tot de officieele noteering.

Deze eischen zijn in hoofdzaak van 4erlei soort.

le. Slechts fondsen waarbij het publiek groot belang heeft worden opgenomen, (art. 14: Een binnenlandsch fonds waarvan minder dan ƒ 500.000.— nominaal is geplaatst en een bultenlandsch fonds waarvan minder dan ƒ 500.000.— effectief in Nederland plaatsing heeft gevonden, wordt in de prijscourant niet opgenomen).

Sluiten