Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

a. „een authentiek afschrift of officieele afdruk van de acte van vennootschap, b. een bewijs, dat de vennootschap bevoegd is tot de uitgifte der aandeelen, authentieke afschriften van de akten van concessie, charters, bewijzen van overdracht van ingebrachte concessiën, grondeigendommen en andere goederen, alsmede alle andere documenten waarvan de kennisneming door het Bestuur noodig wordt geacht." (art. 6) En bij obligatiën van vennootschappen ook „een authentieke acte van geldleening en van al de bijbehoorende acten met name de acte van hypotheek, pandacte of trustacte, indien deze zijn opgemaakt ■ of volgens de voorwaarden van geldleening behooren te zijn opgemaakt", en een bewijs dat de obligatiën de vennootschap verbinden.

4e. Eenige eischen, gesteld om schade voor den effectenbezitter te voorkomen, o.a. de eisch tot betaalbaarstelling van coupons en dividenden te Amsterdam enz. De effectenbezitter wordt hierdoor gevrijwaard tegen hooge inningskosten.

Het reglement voor het opnemen van fondsen in de prijscourant stelt dus naast meer algemeene eischen eenige objectieve soliditeitseischen. Er is wel prospectusdwang, dwang tot publicatie van balansen, maar of op die balansen de activa wellicht te hoog zijn gewaardeerd wordt niet onderzocht. Slechts zegt art. 21: „De opname in de prijscourant wordt geweigerd, le. wanneer in het prospectus of het in art. 4 bedoelde bericht onvolledige of onjuiste mededeelingen zijn gedaan en deze niet

behoorlijk zijn aangevuld of gerectificeerd" Door scherpere

bepalingen te maken of door scherpere toepassing van de bestaande zou het publiek licht een te grooten waarborg gaan zien in het feit, dat een fonds tot de officieele noteering is toegelaten.

Vroeger werden alle fondsen op gelijke wijze genoteerd n.1. door de opneming in de prijscourant van de laagste en hoogst0 en de slotkoersen. In den laatsten tijd zijn daarin veranderingen gebracht voor verschillende categorieën van fondsen; er is een beperkte tape-noteering ingevoerd, teneinde misbruiken, bij het oude stelsel in zwang, te voorkomen en om het clearen door de groote banken en door de beurzen van den Haag en Rotterdam zoo niet onmogelijk, dan toch bezwaarlijk te maken. De beurstijd wordt daartoe ingedeeld in verschillende perioden, waarin telkens de koers op de oude wijze tot stand komt,

Sluiten