Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

Hoekmanstelsel.

Wij bepalen ons tot de hoofdzaken van het oude noteeringssysteem. De practijk kan moeilijk beschreven worden door een buitenstaander, die niet in alle knepen van het vak is ingewijd. En waar vaklieden veelal niet bereid zijn de finesses van hun vak door publicatie tot gemeen goed te maken, zijn wij dus aangewezen op enkele onvolledige gegevens, uit boeken of uit dagbladberichten.

'Het was tot voor kort algemeen de gewoonte in Nederland om effectenorders te laten uitvoeren tegen middenkoers, d.w.z. de helft van de som van hoogsten en laagsten koers. Het Nederlandsen publiek wenschte 's avonds uit de courant te kunnen lezen of en zoo ja tot welken koers zijn orders uitgevoerd waren. Qaf het zijn orders niet tegen middenkoers, dan zou de effectentenhandel steeds of althans zeer vaak den hoogsten koers van den dag kunnen berekenen, door het te doen voorkomen alsof ongelukkigerwijze juist op topprijs gekocht, of juist op den laagsten prijs verkocht was geworden. Tevens denkt het publiek wanneer het den middenkoers afgerekend krijgt even goed af te zijn als de andere koopers en verkoopers; zijn orders te limiteeren acht men dus van weinig nut, wijl men op het gezond verstand van de massa vertrouwt. Steunt evenwel een ieder op dit vertrouwen, dan wordt de massa gelijk aan een redelooze kudde.

Voor den bankier brengt het middenkoerssysteem groote risico's mede, die hij liever niet wil dragen. Hij wentelt ze dus af op een andere groep, die de orders voor hem uitvoert. Deze groep zijn de hoeklieden.l) „Nimmt dieser den Auftrag an, so kann der Auftraggeber laut Börsenusance bei unlimitierten Auftragen unter allen Umstanden, bei limitierten nur dann, wenn das „Limit" innerhalb der Höchst-Niedrigst-Notierung des Tages fSllt, die Ausführung der (ganzen oder teilweisen) Order verlangen. Qelingt es dem Hoek-Komnrissionar nicht, den Auftrag durch Kompensation zu erledigen, so hat er selbst als Kaufer resp. Verkaufer in den Markt zu treten, oder aber er wird, was höufig vorkommt, die Stücke oder den Qegenwert bor-

*) Bij den hoekman komenreeds vóór beurstijd samen: de orders uit de provinciën, de limites van emittenten zóó tot verkoop als tot steunen van de markt; gedurende den beurstijd: arbitrageorders en die der speculanten. Dan eens deze, dan weer gene groep beeft zijn steun noodig — dat verklaart zijn macht.

Sluiten