Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

gen". *) De hoekman is noch enkel commissionnair noch enkel eigen handelaar. De hoekman handelt wel is waar voor rekening van derden en op eigen naam, maar in de opdracht, die hij van derden krijgt, ligt door het gebruik opgesloten dat, wanneer er een noteering tot stand komt, hij van alle door hem ontvangen orders tot middenkoers, minstens één stuk van iedere order moet leveren of ontvangen en dat hij de kooporders die gelimiteerd waren boven den tot stand gekomen koers geheel moet uitvoeren evenals de verkooporders onder dien koers gelimiteerd. Heeft hij voor die orders geen tegenpartij, dan moet hij zelf koopen of verkoopen.

De hoekman heeft nog meer middelen tot zijn beschikking, buiten niet geheele toewijzing, om het door hem te leveren of te ontvangen materiaal zoo klein mogelijk te doen zijn, zonder invloed op den middenkoers uit te oefenen. Hij kan koopen of verkoopen tegen bepaalde condities; hij is dan zijn excedent aan fondsen kwijt zonder dat hij invloed op den middenkoers uitoefent. Transacties tegen speciale condities komen niet voor noteering in aanmerking.

Naast deze eerlijke middelen, die den hoekman ten dienste staan, zijn er ook veel minder eerlijke, die het hem mogelijk maken iets te verdienen. Krijgt een hoekman in een stillen hoek alle orders, die er dien dag in dat fonds aan de markt zijn en zijn die orders b.v. aldus samengesteld:

1 verkooper tegen middenkoers 1 kooper tegen middenkoers 10 stukken 10 stukken

dan zou de hoekman kunnen clearen; hij doet dit echter niet en geeft een koers op b.v. 80% en wijst aan den kooper één stuk toe terwijl hij de overige negen zelf neemt. De verkooper krijgt 80% over zijn tien stukken. De kans is groot, dat den volgenden dag de kooper nog bereid zal zijn negen stuks ongelimiteerd, mits niet boven middenkoers, af te nemen. In stille hoeken komt lang niet iederen dag een koers tot stand; veronderstellen we nu, dat de volgende dag geen nieuwe orders of althans geen excedent van koop- of verkoop-orders oplevert, dan levert de hoekman zijn negen stukken tegen b.v. 84% aan den kooper van gisteren. Zijn winst is dan 9 X 4%. In minder courante fondsen is het

*) Dr. Ludwig Brenniakmeijer, Die Amsterdamer Eïfectenbörse, bis. 66.

Sluiten