Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

dan ook zeer raadzaam zijn orders te limiteeren. Ook kan de hoekman met een ander een z.g. potlood-affaire afsluiten, een gefingeerden aan- of verkoop tot een koers, die ligt boven of onder de koersen waartegen tevoren zaken zijn gedaan. De middenkoers wordt daardoor hooger of lager en de hoekman kan tegen hoogeren prijs het excedent van koopers bedienen of tegen lageren prijs het surplus van aanbod zelf opnemen. De provisie die de hoekman berekent is zoo gering, dat zijn inkomsten wel uit andere bronnen moeten vloeien.

In „De Nieuwe Financier en Kapitalist"1) troffen wij deze opmerking aan:

„De hoekman moet knoeien en hij doet dit dan ook grif, zooals elke beursbezoeker weet, van den jongsten bediende af tot den grootsten bankier toe, de leden van het Bestuur der Vereeniging incluis".

In het algemeen is er geen regel te geven, hoe het hoekmansysteem op den beurskoers van courante effecten inwerkt. Bij de incourante zijn, volgens „De Nieuwe Financier en Kapitalist", vele van de vaak sterke koersschommelingen aan manipulaties van den hoekman toe te schrijven.')

Clearen.

Na de manipulaties van den hoekman dient besproken te worden den invloed van het z.g. clearen van orders op den koers.

Door den hoekman geraakt de eigenlijke handel in het nauw, omdat ook hij de orders tot op zekere hoogte cleart.

Vaak wordt beweerd, dat ook door het clearen door de leden van de Vereenigingen van Effectenhandelaren van Rotterdam en den Haag en door alle groote banken met haar filialennet in de provincie, deze orders voor de beurs te Amsterdam verloren gaan en zoodoende afbreuk doen aan de prijsvorming.

Ongetwijfeld gaan door het clearen en het daarmede verbandhoudende middenkoerssysteem veel orders voor Amsterdam verloren. Doch dat dit afbreuk aan de prijsvorming doet zouden we niet gaarne willen onderschrijven. Het prijsbepalende element

*) No. 6104.

*) Dat de hoeklieden het tot zekere hoogte ook in hun hand hebben om

de noteeringen overeenkomstig hun belang vast te stellen terwijl bij

het vaststellen der noteeringen soms kunstgrepen worden gebruikt, (van Overeem. Leerboek v. h. Handelsrekenen 3e deel. 3e druk pag. 44.)

Sluiten