Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

pen of verkoopen met het vooropgezette doel deze transactie door een verkoop, resp. koop, op dezelfde markt weder te liquideeren en aan de prijsverschillen, die deze transactie opleveren te verdienen, onverschillig in welken vorm zulks geschiedt.

Er zijn in hoofdzaak twee vormen van speculatie te onderscheiden, n.1. den ongeorganiseerden speculatievorm of contanten handel en den georganiseerden speculatievorm of termijnhandel. Voor de beleggers is de speculatievorm van zeer geringe beteekenis: zij koopen met het doel tot langdurig bezit en verkoopen slechts om aan hun belegging een andere bestemming te geven.

Bij contanten handel wordt kort na het afsluiten van de transacties betaald en geleverd.

Bij termijnhandel is dit anders. Men koopt en verkoopt bij termijnhandel niet per heden, maar tegen de eerstvolgende liquidatie. De dagen, waarop liquidatie van alle transacties moet plaats grijpen, zijn door het beursbestuur van tevoren vastgesteld.

Dan eerst moeten koopers betalen en verkoopers leveren.

Men kent twee- en een-maandelijksche liquidaties.

De speculant, die een fonds kocht zonder het te kunnen betalen, heeft tot de liquidatie gelegenheid om het fonds weer te verkoopen en wanneer de koers hem niet gunstig lijkt, zal hij zich eerst dan gelden behoeven te verschaffen. De speculant die verkocht, wat hij niet bezat heeft den tijd tot de liquidatie om het fonds weer in te koopen en wanneer hem den koers daartoe niet gunstig lijkt, zal hij zich pas bij de liquidatie van de benoodigde stukken moeten voorzien. Eerst op den dag van liquidatie moet de baissier iemand trachten te vinden, die bereid is voor hem te leveren en de haussier iemand, die bereid is voor hem te betalen. Dit geschiedt in den vorm van koop en verkoop. De baissier koopt van zijn tegenpartij per heden en verkoopt aan hem tegen een meestal iets hoogeren koers per de eerstvolgende liquidatie. De haussier verkoopt aan zijn tegenpartij per heden en koopt tot een iets lageren koers per eerstvolgende liquidatie terug. Deze transactie van haussiers en baissiers noemt men prolongeeren. Het spreekt van zelf dat haussiers en baissiers het best elkander kunnen helpen door zooveel mogelijk eikaars positie te prolongeeren en slechts voor het excedent aan hausse-

Sluiten