Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

of baisse-posities bij de geld- en fondsen-bezitters aan te kloppen.1)

Wat is nu de invloed van den termijnhandel op de effectenkoersen in tegenstelling met dien van den contanten handel?

De desbetreffende opvattingen staan scherp tegenover elkaar.

Sommigen beweren, dat groote koersschommelingen door den termijnhandel worden tegengegaan. Terwijl bij contanten handel de speculatie in hoofdzaak slechts kan koopen om later tegen hoogen koers te verkoopen, kan men bij termijnhandel ook verkoopen wat men niet bezit om dat later tegen lageren koers in te koopen. Bij termijnhandel bestaat er dus een groote contramine, waardoor niet alle belangen in dezelfde richting loopen. Daalt nu de koers, dan komt de contramine z.g. op winst te zitten; zij gaat nu winst nemen, zoodat de vraag toeneemt en de koersen weer stijgen of althans niet verder dalen.

Anderen bestrijden deze opvatting en poneeren, dat koersschommelingen door den termijnhandel in de hand gewerkt worden. Terwijl men bij contanten handel slechts op koersstijging kan speculeeren kan men bij termijnhandel ook speculeeren op koersdaling. Daalt nu de koers dan komen er wel baissiers op winst te zitten, maar dat deze nu ook tot dekking zullen overgaan is, zoo niet onwaarschijnlijk, dan toch een open vraag. De baissier zal bij dalende koersen op nog lagere koersen wachten en al moge een enkeling zich al dekken, andere baissiers zullen z.g. op tendenz speculeeren en den koers nog verder doen dalen.

Deze beide richtingen zien dus het verschil tusschen termijnhandel en contanten handel in het feit, dat er bij de eerste een baisse bestaat, die bij contanten handel ontbreekt.

De derde richting, welke wordt verdedigd door Lansburgh,J) ontkent allen invloed van den termijnhandel op de effectenkoersen. Ook bij contanten handel is volgens hem baisse mogelijk, namelijk door het leenen van stukken. De contanten handel wordt door het leenen van stukken en door het voorschieten van geld op onderpand (prolongatie) tot een verkapten termijnhandel. Of men zijn speculatie nu in het omhulsel van termijn- of in dat van contanten handel steekt, is van geen beteekenis voor den koers.

*) Blijft de tegenpartij dezelfde dan spreekt men van „prolongeeren", anders van „resoontreeren"; streng houdt men zich echter niet aan deze onderscheiding.

2) „Zur Systematik der PreisbUdung an der Effectenbörse".

Sluiten