Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

De conclusie, die uit deze drie punten volgt is, dat de termijnhandel de speculatie in het algemeen en de baisse-speculatie in het bijzonder in de hand werkt.

Toetsen we thans deze conclusie aan de practijk. Voorop gesteld zij hierbij, le. dat iedere vergelijking, die twee beurzen in twee verschillende landen, tegenover elkaar stelt, waarbij op de eene a contant en op de andere op termijn gehandeld wordt, aanvechtbaar is, en 2e. dat evenmin eene vergelijking over een lange reeks van jaren, bij den aanvang waarvan de fondsen a contant en later op termijn verhandeld worden, anders dan voorwaardelijk kan worden aanvaard. De speculatieve aanleg van de diverse volken is te zeer verschillend en verandert ook bij eenzelfde volk van jaar op jaar te veel, om aan dergelijke vergelijkingen groote beteekenis te hechten. Slechts een plotselinge verandering op een beurs van contanten handel naar termijnhandel of omgekeerd kan eenig bewijs voor onze conclusie leveren.

In dit verband vestigt men van practische zijde onze aandacht op het verschijnsel, dat de breedte van de markt te Londen sterk afnam na de opheffing van den termijnhandel bij het begin van den oorlog. Dit kan als illustratie gelden van de tendenz, dat de termijnhandel de speculatie aanwakkert.

Dat het baisse element aan invloed wint, wanneer termijnhandel ingevoerd wordt, kunnen we niet met een voorbeeld aantoonen. Wel echter zijn er voorbeelden te over, die er op wijzen dat juist het hausse element in dat geval veld wint, dus in tegenspraak met onze conclusie.

Zoo lezen we in „La Revue de la Bourse et de la Banque" *): „C'est le 6% 1920 qui a été en grande vedette. On dit en effet que la cotation a terme de eet emprunt serait serieusement envisagée, et cette perspective a stimulé la spéculation qui joignant ses demandes a celles du portefeuille, a porté ce titre audessus de 88 francs, niveau qui n'avait pas été atteint depuis longtemps." Qöppert wijst er eveneens op dat de fondsen waarvoor termijnhandel te Berlijn ingevoerd werd aanvankelijk in koers stegen, alhoewel zij deze stijging later weer moesten prijs geven.

Hoe is dit te rijmen? Zoowel te Berlijn als te Parijs en Londen

1) Nummer van 27 April 1924, blz. S.

Sluiten