Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

kochte fondsen zitten en zal de kans groot zijn, dat de baissepartij het pleit wint.

Waar termijnhandel bestaat is de liquidatie steeds een min of meer kritieke dag. De baissiers vragen zich met zorg af: zullen we onze posities kunnen prolongeeren? de haussiers: zullen we de baissiers tot dekking tot hoogeren koers kunnen dwingen, of zullen zij zich voldoende materiaal weten te verschaffen? „In tijden van finantieele moeilijkheden", schrijft v. d. Maaten1), „wordt de rescontre door de speculanten met angst tegemoet gezien, want dan eerst weten zij of de speculatie gelukt is of niet."

De geschiedenis van de speculatie is een aaneenschakeling van dergelijke gevallen, waarbij de prijs niet bepaald wordt door de innerlijke mérites, maar door machtsfactoren. Zij komen niet alleen voor bij betrekkelijk kleine fondsen, maar zelfs bij een fonds als de 3%' Fransche Rente.

Dergelijke speculaties, die in den termijnhandel steun vinden, brengen groote koersschommelingen teweeg waarmede een koers gepaard gaat, die vaak sterk afwijkt van de innerlijke mérites.a)

Doch er zijn nog andere speculaties, meestal van geringeren omvang, n.1. die welke gegrond zijn op de waarde van het fonds. Ontstaat er b.v. door toevallige omstandigheden, bijv. gunstige oogstberichten van eene cultuuronderneming, een groote reëele vraag naar stukken, die den koers sterk zou doen stijgen boven de werkelijke waarde uit, dan zijn er in het systeem van den termijnhandel gemakkelijker lieden te vinden, die zich tegenover die vraag willen stellen door blanco verkoopen en daardoor de groote stijging tegengaan, dan zulks het geval zou zijn bij de voor baissiers zooveel lastigeren contanten handel. Toch schijnen alles dooreengenomen de voordeelen van den termijnhandel in effecten kleiner dan de nadeelen.

*) Speculatie en termijnhandel, blz. 4

*) Over de afwijkingen van den koers en de innerlijke mérites lezen we in het Financieel weekblad voor den Fondsenhandel van 15 Augustus 1922, No. 2590: „Dat sommige fondsen waarvan ieder weet dat zij intrinsiek totaal waardeloos zijn nochtans ter beurze eenige waarde hebben, is een kwestie van markt-positie. Immers, indien dergelijke fondsen door baissers (misschien wel insiders) in blaneo, zijn verkocht dan spreekt het van zelf, dat deze voorweters of gelukvogels de gekochte stukken niet voor niets (0 %) kunnen terugkrijgen, maar er toch altijd iets voor moeten betalen".

Sluiten