Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

op prolongatie moet leiden tot hoogere rente en daardoor tot inkrimping van zaken. Nu kan er zonder schade, heel wat van die zaken gemist worden, en het is niet noodig, dat alle bakkers, kruideniers en melkboeren in ons lieve Vaderland speculeeren."*)

Ook beleggers zuilen minder drang gevoelen hun tijdelijk onbelegd kapitaal in effecten te steken.

Hooge rente is dus een factor voor een gedrukte stemming op de effectenbeurs en voor lagere noteeringen.

Bij M. F. J. Smith*), lezen wij hierover: „Doordat de financiering der verschillende transacties bij het huidige hausse-stelsel groote sommen gelds eischt, wordt de rente hoog, hetgeen daling der effectenkoersen tengevolge heeft."

Is de rentestand op de geldmarkt laag, dan zullen velen, die met hun kapitalen op de geldmarkt thuisbehooren, een hoogere rente trachten te maken door aankoop van effecten en het risico aan deze transactfes verbonden op den koop toe nemen. Speculanten zullen in goedkoop geld een aanmoediging zien om te speculeeren, met het oog op de geringe kosten. Beleggers zullen tot aankoop van fondsen overgaan om een hoogere rente van hun geld te trekken, dan zij op de geldmarkt van hun tijdelijk daar belegd bezit maken. Tevens is een lage rente op de geldmarkt vaak een teeken, dat beleggers veel geld disponibel hebben, of althans, door het weldra tot uitkeering komen van groote dividenden, spoedig disponibel zullen krijgen; dit geld wordt op den duur in effecten belegd.

Is het verschil tusschen den rentestand op de geldmarkt en op de kapitaalmarkt groot, dan is rente-arbitrage tusschen die twee markten mogelijk. Koopt een beursman met slechts ƒ-1000.— eigen geld b.v. ƒ 11.000 — 6% Ned. Indië a 100% en neemt hij op deze effecten ƒ 10.000.— prolongatie a 3%, dan maakt hij een mooie rente-winst. Stellen we dat hij op gelijke condities dit een jaar kan volhouden;

In een jaar ontvangst hij 11 maal ƒ 60.— = ƒ 660.—

Hij moet betalen 3% van ƒ 10.000.— = „ 300.—

Winst ƒ 360.—

of 36% van zijn eigen geld. Vooral bij nieuwe emissies is de winst zeer aanlokkelijk, wanneer de prolongatierente op dat

») De Crisis, bis. 65. *> o.c. blz. 220.

Sluiten