Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

tijdstip laag is. Een nieuwe emissie wordt meestal tot een koers aangeboden, die iets onder die van gelijksoortige fondsen ligt, zoodat de speculant behalve op een zekere rentewinst, ook gegronde hoop mag koesteren op een koerswinst bij geleidelijken verkoop. Al deze factoren wijzen er op, dat een lage rente op de geldmarkt, stimuleerend op de effectenkoersen moet werken, en een hooge rente op de geldmarkt juist een tegenovergestelden invloed op de effectenkoersen moet hebben.

Bij een onderzoek naar den invloed van den rentestand van de geldmarkt op de koersen der effecten, heeft men de keuze tusschen privaatdisconto en de prolongatierente. Qroot verschil kan dit niet opleveren, want ieder, die wisselcrediet kan krijgen, kan, wanneer de rente voor prolongatie hooger is dan die voor particulier disconto, zulk crediet nemen en dat geld op prolongatie uitzetten en een zgn. rente arbitrage winst opsteken. Omgekeerd kan, wanneer de disconto-rente hooger is dan de prolongatierente, ieder fondsenbezitter geld op prolongatie nemen en dat geld tegen hoogere rente in wissels beleggen.

Voor den rentestand op de geldmarkt komt voor ons alleen in aanmerking de prolongatie-rente^, omdat deze in direct verband staat met de effectenmarkt. 'De prolongatie-rente wordt officieel genoteerd. De officieel genoteerde rente is voor ons evenwel een gebrekkig hulpmiddel. Zoo schrijft Q. S. „In- en Uitvoer" van 9 Juni 1920:

„Ook verder echter moet de prolongatie-noteering met de noodige reserve worden bezien, wanneer men daaruit conclusies zou willen trekken ten aanzien van ruimte of schaarschte van geld.

Eenzijdig vastgesteld door de Vereeniging voor den Effectenhandel weerspiegelt die noteering in geenen deele de equatie van vraag en aanbod en toch kan alleen dan, wanneer dit het geval is, uit die noteering tot duur of goedkoop geld worden besloten. Terwijl sokede geldnemers vaak geld onder dagkoers kunnen opnemen, wordt terzelfder tijd door speculanten vaak ver boven dagkoers geboden, zonder dat nog een transactie tot stand komt". Van practische zijde maakt men er ons voorts opmerkzaam op, dat velen bij lage prolongatie-rente hun gelden onbelegd laten. De beschikbare hoeveelheid kort geld overtreft dus nog meer, dan uit de lage prolongatie-rente zou blijken, de vraag. Ook is het zooals we zagen den grooten gelegenheids-

Sluiten